I november undertecknades ett historiskt avtal mellan Försvarshögskolan och Kungl Krigsvetenskapsakademien av skolans rektor Romulo Enmark och Akademiens styresman Mikael Odenberg. Ett avtal som innebär ett fortsatt fördjupat och strukturerat samarbete inom ämnesområdena krigsvetenskap och militärteknik.

Romulo Enmark FHS och Mikael Odenberg KKrVAI utvecklingen av Försvarshögskolan som akademiskt lärosäte finns det behov av att få vetenskapliga arbeten publicerade i någon form av tidskrift. Valet föll då på Akademiens Handlingar och Tidskrift vilken är en etablerad och erkänd skrift för analys och debatt inom de krigsvetenskapliga och militärtekniska områdena, bland annat för att publikationer granskas genom s.k. dubbelblind referentgranskning (double blinded peer review).

Ett bevis för detta är att det norska kvalitetssäkringssystemet för akademisk litteratur, NSD, har tilldelat Handlingar och Tidskrift nivå 1 på sin bedömningsskala. Detta är viktigt för författare, exempelvis när de ska söka tjänster, forskningsmedel etc. Det är också viktigt för tidskriftens prestige. De flesta tidskrifter och förlag är inte poängsatta över huvud taget. Den högsta poäng som ges är 2. Att överhuvudtaget vara på listan är en stor merit och utan det sedan ett antal år tillämpade ”peer review-förfarandet” hade detta inte varit möjligt. Detta system har stor betydelse i Sverige, eftersom det inte finns någon motsvarighet i vårt land.

I och med avtalet med Försvarshögskolan ges Akademien möjlighet att publicera fler artiklar med ovan nämnda kvalitet tack vare den ekonomi som följer av avtalet. Sidoantalet kan därmed öka och återgå till vad det tidigare var. Likaså skapas förutsättningar för att befästa och utveckla Handlingar och Tidskrift som ett vetenskapligt verk.Undertecknat och klart

Mer av samma skribent