Ett mycket bra seminarium genomfördes 1 juli i Visby i samband med Almedalsveckan där Försvarsberedningens rapport redovisades i sina huvuddrag och analyserades.

Försvarsforum i Almedalen

av Tommy Jeppsson

En redogörelse och kommentarer till Försvarsberedningens rapport Värnkraft var ämnet måndagen 1 juli när Allmänna Försvarsföreningen, Försvarsutbildarna och Kungl Krigsvetenskapsakademien genomförde sitt Försvarsforum i Almedalen. Beredningen ordförande genomförde en engagerad presentation av ett antal huvudbudskap i utredningstexten och efterföljande kommentarer var positiva till beredningens arbete. Kärnan i kommentarerna av experter från FOI, MSB, Försvarsmakten och Kungl Krigsvetenskapsakademien var att även om rapporttexten är i takt med tiden så representerar förslagen, om än dessa innebär en kvalitativt och kvantitativt förbättrad organisation.  en grundförmåga där slutresultatet kommer att återspegla balansen mellan nödvändig förmåga hos totalförsvaret och det politiskt möjliga.

Presentation av Försvarsberedningens rapport Värnkraft

Beredningens ordförande Björn von Sydows presentation visade tydligt på en utifrån sakliga aspekter välmotiverad rapport där ett mycket gediget arbete utförts, vilket utgör ett viktigt underlag för kommande försvarsbeslut där förhoppningen finns om en bred politisk enighet, givet ett försämrat säkerhetspolitiskt omvärldsläge som också inkluderar närområdet, vilket är en viktig säkerhetspolitisk signal såväl inåt mot svenska folket som internationellt.

Ett grundvärde är att totalförsvaret ska dimensioneras för att möta ett väpnat angrepp, vilket utgör en del av den tremånadersperiod som definierats vara den tidsmässiga utsträckningen av den säkerhetspolitiska kris som utgör dimensioneringsgrund. Mera konkret handlar det om att bygga en organisation som innehåller balans mellan funktioner och system, vilken innehåller en utökad numerär avseende såväl arme-, marin som flygvapenförband, liksom att cyberförsvaret ska innehålla såväl en offensiv som defensiv funktion. I detta ligger en utökad personell volym från sextio till nittiotusen där värnpliktsvolymen årligen behöver utökas till åttatusen män och kvinnor som genomför värnplikt. Kostnaden för dessa förbättringar har beräknats till 84 miljarder årligen från 2025 vilket innebär 1, 5 % av BNP, varav civilt försvar beräknats kosta 4 miljarder.

Kommentarer till rapporten

Robert Dalsjö från FOI sa som inledning att rapporten var imponerande, solid och karakteriserades av ett välkommet allvar. Samtidigt var Dalsjö mycket tydlig med att Läget i vår omvärld och ett allt annat än tillfredsställande tillstånd i Försvarsmakten innebär ett säkerhetsunderskott där signalerna från regeringen avseende villigheten av tillskjuta medlen som krävs för att konkret möjliggöra förstärkningarna sänder icke önskade signaler till omvärlden.

Camilla Asp, avdelningschef vid Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap tryckte på behovet av ett starkt totalförsvar där redan utmaningarna i fredskriser visat sig vara stora. Hon lyfte fram vikten av att brister i försörjningen rättas till där exemplet med läkemedel lyftes fram som ett av många områden där konkreta åtgärder krävs.

Generalmajor Michael Claesson från Försvarsmaktens Högkvarter kommenterade rapporten i positiva ordalag, där han framförde att denna i mycket återspeglar Försvarsmaktens Perspektivstudie. Samtidigt var han tydlig med att förslagen representerar en grundförmåga.

Christina Syk som är VD för Straterno uttryckte sig positivt om rapporten där hon ansåg att denna innehöll ett nödvändigt såväl bredd som djup vilket ger viktiga ramfaktorer för att bygga den framtida konkreta förmågan. Hon uppehöll sig mycket vid den viktiga frågeställningen hur denna förmåga, vilket innebär en samhällsreform, ska byggas.

Förutvarande Överbefälhavaren, general Sverker Göranson som är Styresman i Kungl Krigsvetenskapsakademien betonade att rapporttexten är i takt med tiden och erkänner verkligheten som den är, vilket inte gäller realiteterna i Försvarsmakten. Hans tidigare uttalande om ”enveckasförsvaret” äger sin giltighet i hög grad. Göranson betonade att svensk politisk vilja genomgår en test med anledning av rapportens rekommendationer. Han framförde vidare att tillväxttakten är för låg vilket inte minst gäller personellt samt att för de länder med vilka vi ingått samarbeten så utgör rapporten ett test på om vi konkret står upp för och vill det vi uttrycker verbalt.

Ett bra seminarium

Seminariet innehöll en bra diskussion om den nödvändiga balansen mellan civilt och militärt försvar. Tydligt var också budskapen att säkerhetssituationen representerar något som är här och nu samt att det kommande beslutet kommer att återspegla balansen mellan nödvändiga förstärkningar av Sveriges totalförsvar och det politiskt möjliga.

Referenten är överstelöjtnant, ledamot av KKrVA samt redaktör för dess handlingar och Tidskrift
Foto: Kristoffer Bäckström