Arméchefens (AC) , ledamoten Anders Brännström, föreläsning återges i stolpform och i form av det talmanus AC använde

Analys och avgränsningar

 • Arméchefens perspektiv, inte forskarens. Subjektivt och inte i alla stycken vetenskap­ligt belagt.
 • Erfarenheter som arméinspektör, armétak­tisk chef och arméchef i mindre än två år, som dessutom har kraftsamlats inåt mot Sve­riges förband och insatser.
 • Främst avhandlas Europa och USA. Även om utvecklingen i Ryssland är synnerli­gen viktig för oss, berörs Ryssland bara i inled­ningen.
 • Inte säkerhetspolitiskt och förmågeutnytt­jande perspektiv, utan mer förmågeska­pande.
 • Jag ber om överseende med att i viss mån svenska blandas med engelska uttryck.

Läget i stort hos andra länders arméer

Post Kosovo, Irak och Afghanistan (KIA):

 • Reducerad försvarsekonomi.
 • Krigströtthet (motvilja framför allt mot ny långvarig markinsats).
 • USA skiftar fokus till Stilla havet (reorientation med amerikanskt språkbruk).
 • KIA mycket inriktat mot irreguljär motståndare (IED, eldöverfall, insi­derhot med mera).
 • Slitage på förbanden (hårt kom­menderingsuttag, stupade, sårade, PTSD, invalider).

Ryssland

 • Utveckling från deras ”strategiska timeout”. Hög målsättning personellt, materiel, övningar.
 • Gamla strukturer, livsstil.
 • Se upp för etnocentrism (mirror imaging). Delningen av kyrkan på kyrkomötet i Konstantinopel 1054.
 • Den fortsatta framställningen ute­lämnar den ryska arméns utveckling och tar i stället fasta på utvecklingen i länder som deltagit i KIA, helt eller delvis.

Trender

 • Världsutvecklingen (allmänt: urba­nisering, connectivity, resursbrist: konflikter, hot: statliga och icke-statliga, irreguljära, organiserad brottslighet, cyber med mera).
 • Från insatt till beredd (from deployed to ready).
 • Strävan att, med bibehållande av er­farenheterna från KIA, återta för­mågan till kon­ventionell krigföring.
 • Krigföring med högre förband och i nationellt försvar.
 • Brigader.
 • Reduktioner i ekonomi och organi­sationsstyrka.
 • Samarbete – såväl förmågeskapande (Smart Defence och Pooling and Sha­ring) som förmågeutnyttjande (multi­nationella operationer).
 • De länder som har valt frivillig rekrytering – bygga och konsolidera systemet.
 • De länder som har valt värnplikt – konsolidera efter nya förutsättningar (kategori­klyvning eller korta utbild­ningstider).
 • Soldater, officerare, ledarskap.
 • Beredda även på det oväntade.

Några citat från möten med andra arméchefer

”You may fly over a land forever, you may bomb it, atomize it, pulverize it and wipe it clean of life – but if you desire to defend it, protect it, and keep it for civilization, you must do this on the ground, the way the Roman Legions did, by putting your young men into the mud.”

”Era of constant conflict”

”Looking beyond the obvious. Prepare for the unknown and unexpected future. Train Army cadets as thinking soldiers. Predict the unpre­dictable.”

”Training is preparation for the expected, while education is preparation for the unex­pected.”

”Multinationality is the rule, not the excep­tion.”

”On Core Values: People understand it as long as we don’t accept it.”

”Focused on people. The psychological dimension. Not what to think, but how to think.”

”We have to delegate decision making to lower levels.”

”If you can’t explain what you are doing, maybe you should not be doing it.”

”Words from hockey legend Wayne Gretzky – he was once asked by someone, you’re not a physically imposing guy, how come you’re such a great hockey player and he stated: “I skate to where the puck is going to be, not to where it’s been.”

”If we specialice to much, we will be dependent on other nations politicians.”

”Ohne Menschen gibt es keine Armee!”

SACEUR Priorities

 1. Afghanistan after ISAF
 2. NATO: From Deployed to Ready
 3. Cooperative Security
 4. Exceptional Leadership

US Army Chief of Staff Priorities

 1. Army Leaders for a Complex World
 2. Global Responsible, Regionally Engaged
 3. Scalable Army
 4. Soldiers Committed to Army Profession

Reflektioner/slutsatser

Allmänt

 • Vissa länder utvecklar expeditionär förmåga (US, UK, FR), andra mer fokus mot förmågeuppbyggnad och nationellt försvar.
 • Hur sysselsätta en yrkesarmé mellan insatserna?
 • Hur öva förbanden till en rimlig kostnad?
 • Hur ska de länder som har kvar tillämpningen av värnplikt, hantera den kategori­klyvning eller mycket korta utbildningstider som är nödvändiga av ekono­miska skäl?
 • Internationellt samarbete blir ännu viktigare, såväl vad avser förmågeskapande som förmågeutnytt­jande.

För Sverige

 • Den motvilja att involvera sig i nya långvariga konflikter särskilt med markförband kombinerat med utvecklingen av flyg- och sjö­stridskrafter, bland annat Air – Sea Battle, innebär för Sveriges del att vid en konflikt är arméstridskrafter det sista som vi kommer att få hjälp med och således i hög grad behöver svara för själva.

Svenska armén

 • Soldaten i centrum!
 • Ledarskap.
 • Kvalitet.
 • Grunden: väpnad strid mot kvalificerad motståndare.
 • Pågående och uppkomna insatser.
 • Bemanning av organisationen. Införa det nya personalförsörjningssystemet.
 • Brigader.
 • Ny teknik – balanserat införande – systemtänkande.
 • Samordning med andra stridskrafter viktigt (Luftförsvar, Flygunderstöd (CAS),  Flygtransporter (flygplan och helikoptrar),  Samo strid i kustområden med marinen,  Logistik, Lednings­system, Informationsoperationer, CIED)

Slutligen:

 • Se upp med etnocentrism.
 • Se till att hantera de förmågor som finns för väpnade angrepp mot Sve­rige.
 • Balans mellan det som behöver bevaras och det som behöver införas.
 • Hur ser vi till att vi inte förbereder oss på förra kriget eller insatsen, istället för de som vi har framför oss.