Onsdagen den 6 juli genomför projektet KV21 fyra seminarier på Försvarspolitisk arena i Almedalen.

Krigsvetenskapsakademien i Almedalen onsdagen den 6 juli 2016

Sedan år 2014 pågår inom Krigsvetenskapsakademien ett omfattande studie- och forskningsprojekt kallat KV21 (”Det framtida stridsfältet – krigsvetenskap i det 21:a århundradet”). Projektet, som avslutas 2018, har en bred ansats och omfattar bl a omvärldsutveckling, teknisk utveckling och civilt och militärt försvar, allt i ett perspektiv 10-15 år framåt i tiden. Väsentliga delresultat kan redan presenteras.

I samarbete med Försvarsforum och Försvarspolitisk Arena genomför Krigsvetenskapsakademien därför fyra seminarier i Almedalen, som kommer att belysa aktuella frågeställningar i de säkerhets- och försvarspolitiska debatterna.

Se vidare om Försvarspolitisk Arena på www.forsvarspolitiskarena.se. Försvarsforum är ett samarbetsprojekt mellan Allmänna Försvarsföreningen, Försvarsutbildarna och Akademien, som syftar till att informera om och diskutera försvars- och säkerhetspolitiska frågor.

Tid och plats

Tid: Onsdagen den 6 juli kl. 10.30 – 15.00
Plats: Försvarspolitisk Arena, S:t Hansgatan 11/Trappgränd 5
Kontakt: Sven-Christer Nilsson
Epost christer@nilsson.eu
Mobil 070-899 66 11

Seminarierna kommer att kunna följas i realtid via videolänk här »

Program

Försvarsminister Peter Hultqvist medverkar i seminarierna mellan kl 10.30 och 12.30

Samtliga medverkande finns tillgängliga för intervjuer/samtal i samband med seminarierna. Vad beträffar försvarsministerns tillgänglighet i samband med seminariet hänvisas vänligen till Marinette Nyh Radebo, mobil 072-238 77 44.

10.30 – 11.15 ”Kärnvapenhot mot Sverige – en realitet!”

”Långfredagsnatten 2013 övade Ryssland anfall med kärnvapen mot mål i Sverige” skrev DN den 2 februari i år, ”det uppger försvarsalliansen Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg”. Ser vi en ny framväxande roll för kärnvapen i vårt närområde? Kan kärnvapen vara en de facto-del av en konflikt i vårt närområde?

Under medverkan av försvarsminister Peter Hultqvist genomförs seminariet i formen av ett estradsamtal med akademiledamöterna Johan Wiktorin, fri försvars- och säkerhetspolitisk skribent och debattör. Tomas Ries, lektor i strategi och säkerhetspolitik vid Försvarshögskolan. Henrik Salander, ambassadör och chef för Blix-kommissionen. Moderator är Jenny Harlin, journalist och avgående kanslichef för Reservofficersförbundet. Tidigare bl a på TV4 och chefred för Värnpliktsnytt.

11.45 – 12.30 ”Staten skyddar inte medborgarna!”

Sveriges civila försvar avvecklades för 15 år sedan. Både militära och icke-militära hot ser helt annorlunda ut idag. Samhällets funktionalitet är viktigare än någonsin. Det behövs ett nytt civilt försvar, som svarar mot medborgarnas krav på skydd och säkerhet i kris och krig. Det behövs också ett nytt civilt försvar, som svarar mot det militära försvarets behov av stöd. Hur ska totalförsvaret utvecklas för att svara mot framtidens krav? Kan det civila försvaret i Finland tjäna som exempel?

Medverkande i seminariet är Försvarsminister Peter Hultqvist samt akademiledamöterna Peter Lagerblad, f.d. överdirektör vid Överstyrelsen för Civil Beredskap och f.d. statssekreterare i försvars- och finansdepartementen. Bo Richard Lundgren, f.d. chef för Institutet för högre totalförsvarsutbildning vid Försvarshögskolan. Lars Nylén, f.d. generaldirektör vid Kriminalvården, f.d. chef för Rikskriminalpolisen. Moderator är Johan Wiktorin, akademiledamot och fri säkerhets- och försvarspolitisk skribent och debattör.

13.00 – 13.45 ”Ryssen kommer – hur gör han?”

Vilka medel och metoder – militära och andra – kan Ryssland tänkas använda i konflikter i ett tio- till femtonårsperspektiv? Vad kan vi förvänta oss med hänsyn till teknikutvecklingen och till nya ryska doktriner?

I seminariet medverkar Karlis Neretnieks, generalmajor och tidigare chef för Gotlands regemente och Gotlandsbrigaden samt f.d. rektor för Försvarshögskolan. Ledamot i Akademien. Frederick Fooy arbetar vid MSB, Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, och var tidigare analytiker i Försvarsmakten. Johan Sigholm, major, doktorand i informationsteknologi och lärare vid Försvarshögskolan. Moderator är Johan Wiktorin, akademiledamot och fri säkerhetspolitisk skribent och debattör.

14.15 – 15.00 ”Två scenarier för ett framtida ryskt angrepp mot Sverige”

Hur skulle ett framtida angrepp mot Sverige kunna se ut? Medlen och metoderna, som beskrivs i föregående seminarium sätts in i ett sammanhang.

I seminariet medverkar akademiledamöterna Karlis Neretnieks, generalmajor och tidigare chef för Gotlands regemente och Gotlandsbrigaden samt f.d. rektor för Försvarshögskolan. Marco Smedberg, arméofficer, fil. mag., militärhistoriker och författare. Moderator är Johan Wiktorin, akademiledamot och fri säkerhetspolitisk skribent och debattör.

 
I samband med dessa två senare seminarier kommer Karlis Neretnieks att presentera en sammanfattning i tryckt form av slutrapporten för delprojektet ”Angreppsmetoder” i KV21. Skriften med titeln Hotet (36 sidor) kommer att finnas tillgänglig efter seminarierna. En fullständig rapport benämnd Grunddokument Hotet (ca 140 sidor) kommer senare att kunna laddas ner från Akademiens hemsida.

I boken Bricka i ett stort spel har akademiledamöterna Björn Anderson och Tommy Jeppsson i skönlitterär form beskrivit ett av de scenarios med fokus på Gotland, som presenteras i Hotet. Boken finns att tillgå under seminarierna.

Kort presentation av deltagarna

Frederick Fooy har en B.A. i bysantinologi och en M.A. i urbana studier. Han har arbetat inom Försvarsmakten och dess stödmyndigheter mellan 1990 och 2007, bl. a. med inriktningen att studera rysk doktrinutveckling. Sedan 2013 arbetar Frederick Fooy på MSB, Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap.

Jenny Harlin är journalist, just nu avgående kanslichef för Reservofficersförbundet och tillträdande dito på Farmaceutförbundet. Hon har varit anställd på TV4 och har också tidigare varit chefredaktör för Värnpliktsnytt.

Peter Lagerblad har en lång karriär inom regeringskansliet, departement och statliga myndigheter och företag. Han var verkställande direktör i Vin & Sprit 2000-2004 och tjänstgjorde som statssekreterare i såväl finansdepartementet (1996-2000) som försvarsdepartementet (1994-1996). Vidare var han kanslichef i Försvarsutskottet 1992-1994 samt Stf. Generaldirektör i Överstyrelsen för Civil beredskap 1986-1992. Peter Lagerblad är fil. lic. i nationalekonomi. Han är också f.d. major i Flygvapnets reserv. Som akademiledamot är han vice ordförande i Avdelning V, Annan vetenskap av betydelse för rikets säkerhet och försvar.

Bo Richard Lundgren har en lång yrkeserfarenhet av militärt och civilt försvar. Han har varit anställd vid Försvarsmakten som analytiker på Högkvarteret och också arbetat på Arméstabens FN-avdelning som detaljchef. På civil sida har han innehaft flera chefspositioner bl.a. på Överstyrelsen för civilberedskap och Krisberedskapsmyndigheten. Han var före pensioneringen i åtta år Chef för Institutet för högre totalförsvarsutbildning vid Försvarshögskolan. Bo Richard är jur. kand. och reservofficer i Pansartrupperna. Han valdes in i Kungl. Krigsvetenskapsakademien år 1995. Han deltar aktivt i försvarsdebatten med artiklar och med blogginlägg på Akademiens hemsida.

Karlis Neretnieks är generalmajor och avslutade sin aktiva officerskarriär 2004 som rådgivare till försvarsministern i frågor rörande Östeuropeisk säkerhetspolitik. Åren 1998-2002 var han rektor för Försvarshögskolan och dessförinnan operationsledare vid dåvarande Militärområde Mitt. Vidare har han varit chef för SWEDINT, Försvarsmaktens Internationella Centrum, och tidigare också tjänstgjort som regementschef för Gotlands regemente och chef för Gotlandsbrigaden. Karlis Neretnieks är mycket engagerad i frågor som rör säkerheten i Östersjöområdet och han är ledamot av styrelserna för ISDP, the Institute for Security and Development Policy, och SAK, Svenska Atlantkommittén. Han har även tidigare varit styrelseledamot i Försvarets forskningsinstitut, FOI. Under åren 2010-2015 var Karlis Neretnieks ordförande för Akademiens Avdelning I, Lantkrigsvetenskap. Han invaldes i Akademien 1989.

Lars Nylén, akademiledamot sedan 2006, har en lång karriär inom Polisen och Kriminalvården. Vid pensionen 2013 var han kansliråd i justitiedepartementet med ansvar för rättsfrågor vid fredsbevarande insatser och dessförinnan, 2004-2011, generaldirektör för Kriminalvården. Vidare har Lars Nylén varit chef för Rikskriminalpolisen under åren 1996-2004 och var tidigare länspolismästare i Uppsala. Lars Nylén är jur. kand. och har genomgått Polishögskolan. Han har också examen från amerikanska FBI:s National Academy och FN:s Senior Management Seminar, UNSMAS. Som expert på skydd av kärnkraftsanläggningar och radioaktiva material har han varit internationellt anlitad. Han är ledamot av styrelsen för Folke Bernadotte-akademien.

Thomas Ries, av Akademien kallad ledamot år 2005, har forskat i säkerhetspolitik i 35 år. Under kalla kriget forskade han på Sovjetiska militärstyrkor i norden och Arktis. Efter 1992 fokuserade han på den nya globaliserande säkerhetsmiljön och dess utmaningar för världen och samhället i stort. Idag tar Ryssland upp allt mer av hans tid. Han är Lektor vid Försvarshögskolan och har tidigare varit forskare på Finlands Försvarshögskola (1997-2004) och i Norge (1986-1992). Från 1992-1997 var han chef för International Training Course i Genève, och mellan 2005-2010 var han Direktör för Utrikespolitiska Institutet i Stockholm. Han har en B.Sc. från The London School of Economics och en Ph.D. från Universitetet i Genève.

Henrik Salander är ambassadör och var senast chef för nedrustnings- och vapenexportfrågor i UD. Han har varit stationerad bland annat som nedrustningsambassadör i Genève och bitr. FN-ambassadör i New York. Han var generalsekreterare i den s k Blix-kommissionen (Weapons of Mass Destruction Commission) 2003-06. Han har skrivit ”Detta är FN”, ”Är en kärnvapenfri värld möjlig?” och ”Weapons of Terror”. Henrik Salander är vice ordförande i Akademiens avdelning VI, Säkerhetspolitisk vetenskap.

Johan Sigholm, major, flygingenjör och doktorand i militärteknik vid Försvarshögskolan. Han har en bakgrund som underrättelseofficer med tidigare tjänstgöring vid HKV/MUST. Idag är han verksam som lärare vid Försvarshögskolans militära program, främst inom områdena datateknik och informationssäkerhet. Hans egen forskning är för närvarande fokuserad på framväxande informations- och kommunikationsteknik samt hur denna kan nyttjas för att skapa effektiv cyberförmåga för militära operationer.

Marco Smedberg har ett omfattande författarskap av militärhistorisk facklitteratur och är sedan 2009 redaktör för tidskriften Militär Historia. Han har en bakgrund som officer i pansartrupperna och som generalstabsofficer. Numera arrangerar han även uppskattade militärhistoriska resor över hela världen. Marco Smedberg är filosofie magister och ledamot av Akademien sedan 2001. Som överstelöjtnant i reserven är han fortfarande engagerad i Försvarsmakten.

Johan Wiktorin är en engagerad skribent och debattör i frågor som rör säkerhets- och försvarspolitik. Han har en bakgrund som officer och har tjänstgjort vid den militära underrättelsetjänsten i Sverige och internationellt. Han driver företaget BRQTHROUGH med inriktning på Advanced Competitive Intelligence och informationssäkerhet. Johan Wiktorin invaldes i Akademien år 2007 och är ledamot av Avdelning I, Lantkrigsvetenskap.