Akademien har besluta att belöna ledamoten Carl Björeman för hans författarskap och mångårigt deltagande i försvarsdebatt samt produktledaren Ian Kinley för hans uppfinning av en hoppande spränghandgranat.

Carl Björeman tilldelas Kungl Krigsvetenskapsakademiens stora belöningsmedalj i guld, 15.storleken. Motiveringen är följande:

Ledamoten Carl Björeman har under många år deltagit i försvarsdebatten med mycket väldokumenterade, insiktsfulla och kritiska inlägg i tidningar, på nätet samt med böckerna Soldat och general under kalla kriget, År av uppgång, år av nedgång och Försvarets förfall.

Framför allt böckerna utgör en mycket värdefull granskning av politiska och militära beslut vilka i många fall lett till besvärande konsekvenser. Björemans produktion kan, rätt använd, leda till mer insiktsfulla och bättre beslut i framtiden.

Genom sitt engagemang, skarpsinne, tankedjup och kunskapsbredd har han tillfört försvarsdebatten värdefull dokumentation.

Carl Björeman är generallöjtnant och slutade sin tjänstgöring i försvaret som chef för Södra militärområdet.  Han invaldes i akademien 1969 och tillhör avdelningen för Lantkrigsvetenskap. Han är född 1924. Han kommer att tilldelas sin belöning vid akademiens högtidssammankomst den 12 november i Börshuset.

Ian Kinley tilldelas Kungl Krigsvetenskapsakademiens belöningsmedalj i silver, 8.storleken och 30000 kronor ur Lars och Astrid Albergers stiftelse. Motiveringen är följande:

Ian Kinley’s uppfinning av en hoppande handgranat (spränghandgranat 07) innebär något nytt med avseende på verkan, möjligheter att kunna utnyttja vapnet i olika situationer och att kunna uppnå god lokal verkan också mot besvärliga mål, med minimal risk för användaren och tredje part. Fördelarna är påtagliga i strid i ort och i internationella operationer.

Kinley’s insats genom att uppfinna handgranaten och driva dess utveckling har inneburit en arbetsprestation utöver den som normalt kan förväntas för tjänsten.

Handgranaten bedöms vara en teknisk innovation av väsentlig betydelse för försvaret.

Ian Kinley är produktledare vid Försvarets materielverk. Han har inte möjlighet att närvara vid årets högtidssammankomst varför han kommer att tilldelas sin belöning vid akademiens ordinarie sammankomst på Försvarshögskolan den 5 december 2012.