Vid dagens högtidssammankomst i gamla Börshuset på Stortorget belönades ett antal välförtjänta personer av Kungl Krigsvetenskapsakademien och Lars och Astrid Albergers stiftelse. De fick motta sina medaljer och penninggåvor av Akademiens styresman Sverker Göranson.

Sverker Göranson och Frank Rosenius. Foto: Cia LiljetonViceamiralen och hedersledamoten Frank Rosenius tilldelades akademiens belöningsmedalj i guld i 15. storleken för synnerligen framstående arbete inom akademien. Under åren 2010 till 2014 var Rosenius styresman för akademien och under åren 2014 fram till idag har han lett akademiens forskningsprojekt KV21 – Krigsvetenskap i det 21.århundradet. Under sin tid som styresman initierade Rosenius flera projekt som låg i framkant i förhållande till försvarsberedningar och kommande politiska beslut. Av dessa projekt ska särskilt nämnas ”För Sveriges säkerhet”, ”Nato för och emot” och till sist nyss nämnda KV21. I det senare projektet antog han sig rollen som huvudprojektledare. Rosenius har hela tiden, både som styresman och huvudprojektledare, lett arbetet på ett inkluderande och målmedvetet sätt samt haft förmågan att styra arbetet till resultat som varit till gagn för ”fäderneslandets försvar”. Han har därvid aldrig frångått akademiens roll som en fristående och oberoende institution.

Förutvarande försvarsministern och ledamoten Mikael Odenberg tilldelades akademiens belöningsmedalj i guld i 8. storleken för framstående arbete inom akademien. Odenberg har under åren 2014 till 2018 varit akademiens styresman.

Hans-Göran Olsson och Erik Prisell. Foto: Cia LiljetonÖverstelöjtnanten vid Försvarshögskolan, Hans-Göran Olsson tilldelades akademiens belöningsmedalj i silver i 8.storleken samt 15 000 kronor ur Lars och Astrid Albergers stiftelse för förtjänstfulla insatser inom akademiens verksamhetsområde. Olsson har med sitt starka engagemang, entusiasm, initiativförmåga starkt bidragit till att stärka chefsutbildningen vid Försvarshögskolan. Detta har gett ett påtagligt positivt resultat. Hans insats och engagemang har varit långt utöver vad som kan förväntas av en officer i aktuell befattning och bakgrund. Hans grundmurade egenskap att aldrig ge upp och hans enastående osvikliga optimism gör honom otvetydigt till ett föredöme. Hans insatser vittnar om en hög administrativ och organisatorisk förmåga samt arbetskapacitet. Sammantaget har Olssons mångåriga engagerade insats tydligt bidragit till att stärka kvaliteten i svensk chefsutbildning, vilket har ett mycket högt värde för försvaret.

Strategiske experten vid Försvarets materielverk, Erik Prisell tilldelades akademiens belöningsmedalj i silver i 8.storleken samt 15 000 kronor ur Lars och Astrid Albergers stiftelse för förtjänstfulla insatser inom akademiens verksamhetsområde.

Prisell har under många år arbetat med mycket komplexa och säkerhetskritiska motorfrågor för Försvarsmaktens samtliga flygsystem. Han har i sitt arbete visat prov på stort tankedjup och skarpsinne och personligen effektivt bidragit till att Försvarsmakten har erhållit driftsäkra motorer och framdrivningssystem till sina flygsystem. Prisells kunskapsbredd och kontaktnät vidmakthålls genom att han är projektofficer för viktiga forskningssamarbeten med bland annat USA och EDA vilket är av stor strategisk betydelse för Försvarsmaktens framtida anskaffningar och förmågeutveckling.

Utöver nämnda belönade kommer akademien att tilldela avgångne ordföranden för akademiens luftkrigsvetenskapliga avdelning, generalmajoren och ledamoten Jan Andersson, akademiens belöningsmedalj i silver i 8. storleken för förtjänstfullt arbete inom akademien. Jan Andersson var tyvärr förhindrad att delta vid sammankomsten.