I Militärhistoria nr 5 för innevarande år skriver ledamoten Kent Zetterberg om totalförsvarets betydelse, medan ledamoten Marco Smedberg intervjuar generallöjtnanten och förre militärbefälhavaren i södra militärområdet, ledamoten Carl Björeman rörande hans erfarenheter från denna tid. Sammantaget ett stycke svensk försvarshistoria från kalla krigets dagar värd att läsa och reflektera över.