≡ Menu

Kungl Krigsvetenskaps­akademien grundades 1796 av general­löjtnanten, friherre Gustaf Wilhelm af Tibell.
Akademien ska främja vetenskaper av bety­delse för fädernes­landets försvar samt följa och bevaka forsk­ning och utveck­ling av bety­delse för rikets säkerhet och försvar.
Akademiens vilja är att, som en oberoende institution, bidra till och delta i försvars- och säkerhetsdebatten.
Tibellska fonden är öppen för att stödja Akademiens verk­samhet som ett veten­skapligt instrument inom säkerhets- och försvars­området.
 Stöd Akademien! Lämna ett bidrag till Tibellska fonden!
Klicka på bilden för mer information.

Nu finns filmavsnitten från seminariet ”Hot mot försörjningssäkerheten” den 19 november tillgängliga på hemsidan.  

VÄLKOMSTORD SAMT INLEDNING

IT-BEROENDE OCH SÅRBARHET I DET MODERNA SAMHÄLLET

FÖRSÖRJNINGSFRÅGAN SOM DIPLOMATISKT MEDEL

SÅRBARHETEN I VARUFLÖDET

SVERIGES SKAFFERI

FÖRSÖRJNINGSTRYGGHET

DRIVMEDELSFÖRSÖRJNING

SAMHÄLLETS FÖRSÖRJNING OCH FÖRSÖRJNINGSSÄKERHET

SJÖFARTSBEROENDET OCH DEN GLOBALA MARKNADEN

HOT INOM ELFÖRSÖRJNINGEN

FÖRSÖRJNINGSSÄKERHET

KAN VI FÅ HJÄLP AV ANDRA? SAMT AVSLUTNING