Lars och Astrid Albergers stiftelse

Enligt stiftelsens föreskrifter ska avkastningen från stiftelsens tillgångar användas för att stödja forskning av väsentlig betydelse för försvaret av Sverige.

Akademiens presidium tolkar denna föreskrift som forskning eller annan vetenskaplig verksamhet med anknytning till säkerhetspolitik och säkerhet i vid bemärkelse. Med säkerhet menas allt ifrån militär verksamhet till krishantering i samband med extraordinära händelser som exempelvis cyberattacker, grov brottslighet, miljöbekämpning.

För detta ändamål kan bidrag sökas av såväl enskilda personer, institutioner inom förvaltning som ideella organisationer.

Ansökan om bidrag ska årligen lämnas senast den 1 mars (OBS NYTT DATUM) till akademiens ständige sekreterare »

Ansökan ska vara väl motiverad med angivande av syfte, produkt, behov av ekonomiskt stöd och tidsplan för arbetet/verksamheten samt vilka övriga finansieringskällor som är eller kan vara aktuella.

Efter att ansökan inlämnats granskas underlaget av akademiens granskningsutskott som årligen före 1 september avger ett yttrande i ärendet.

Beslut om eventuella bidrag tas av stiftelsens styrelse under september månad.

Mer information om bidragen kan fås efter kontakt med akademiens ständige sekreterare.

 
Om Lars och Astrid Albergers stiftelse »
Stadgar och föreskrifter »
Belöningar »