≡ Menu

Kungl Krigs­veten­skaps­akademien grundades 1796 av general­löjtnanten, friherre Gustaf Wilhelm af Tibell.

Akademien ska främja vetenskaper av betydelse för fäderneslandets försvar samt följa och bevaka forskning och utveckling av betydelse för rikets säkerhet och försvar.

Akademiens vilja är att, som en oberoende institution, bidra till och delta i försvars- och säkerhetsdebatten.

Tibellska fonden är öppen för att stödja Akademiens verksamhet som ett vetenskapligt instrument inom säkerhets- och försvarsområdet.

Stöd Akademien! Lämna ett bidrag till Tibellska fonden!

Klicka på bilden för mer information.

K A L E N D A R  I U M
H A N D L I N G A R  &  T I D S K R I F T
F Ö R S V A R  &  S Ä K E R H E T

2017-04-05 – Akademisammankomst – kl 17 – ca 19.10
Akademien sammanträder onsdagen den 5 april 2017 mellan kl. 17.00 och ca 19.10 (OBS TIDEN) i Sverigesalen på Försvarshögskolan, Drottning Kristinas väg 37. [läs mer…]


Verksamhetsplan 2017 (pdf) »
Referat från genomförda sammankomster »