KKrVAHT nr 2 2007
Strategi för svenska flygstridskrafter:Stor förmågebredd och expeditionära förband
Inträdesanförande i KKrVA avd III den 30 maj 2006 av major Martin Anderberg
3-20  

Establishment and implementation of a Capability Development Centre
Inaugural lecture presented to the Royal Swedish Academy of War Sciences,
Department IV, on 12th September 2006 by Professor Johan Leander
21-24  

Amerikanskt militärt tänkande – tradition eller rationella val?
Inträdesanförande i KKrVA avd I den 21 november 2006
av överstelöjtnant Anders Cedergren
25-47  

Nya ledamöter
48  

Psykologisk krigföring under Jerusalems belägring 701 f Kr
av generaldirektör Björn Körlof
49-65  

En ny rysk militärdoktrin på gång
av Per Olov Nilsson, tidigare överingenjör vid FOA
66-76  

Framtidens logistik
av f d överdirektör Örjan Eriksson
77-93  

Några tankar kring ett insatsförsvar
av kommendörkapten Magnus Haglund
94-98  

Försvara landet med ett kompani
av redaktör Olof Santesson
99-106  

Terrorism, internationella insatser och försvar
av generalmajor Bengt Lönnbom och överste 1.gr Jan Wickbom
107-111  

Massmördare, fältherre och statsman
av redaktör Olof Santesson
112-124  

En livlina som gick förlorad?
av professor Wilhelm Agrell
125-129