KKrVAHT nr 2 2002
Europeisering av svensk utrikes-, säkerhets- och försvarspolitik - några svenska perspektiv
Årsberättelse 2001 i Kungl Krigsvetenskapsakademien avd VI den 4 december 2001 av direktör Rutger Lindahl
 3-21

När blir en avgrävd telekabel ett säkerhetspolitiskt problem? Inträdesanförande i Kungl Krigsvetenskapsakademien avd V den 21 februari 2002 av generaldirektör Nils Gunnar Billinger (pdf-fil)  22-39

Kommentar till Nils Gunnar Billingers inträdesanförande
av generalmajor Jan-Olof Borgén (pdf-fil)
 40-41

En ledningshistorisk betraktelse - kon-sekvenser för vår försvarsmakt
Inträdesanförande 2002 i Kungl Krigsvetenskapsakademien avd I den 7 februari 2002 av militärhistorikern, major Marco Smedberg
 42-50

 
Försvarsmateriel på nya villkor - möjligheter och hot för svensk industri
Inträdesanförande i Kungl Krigsvetenskapsakademien avd IV den 6 november 2001 av direktör Hans Holmberg
 51-62

Klyftan gapar i ubåtsdebatten
Avdelning VI:s sammankomst "Ubåtskränkningar och utredningar därom"
den 18 mars 2002. Referat av redaktör Olof Santesson (pdf-fil)
 63-70

Införande av huvudämnet Krigsvetenskap vid Försvarshögskolan
av överste Johan René
 71-86

Militärstrategisk doktrin: Konflikten - en kamp mellan viljor av överstelöjtnant Patrik Ahlgren och dr Ethel Limén, Högkvarterets strategiledning  87-100

NATO-utvidgning i Östersjöområdet - Möjliga konsekvenser för Sverige
av laborator Lars Wallin
 101-149

Voro vi neutrala? - affären Emil Boldt-Christmas 1946
av överste 1. gr Urban Sobéus
 150-172

Genmäle som bekräftar
av generallöjtnant Carl Björeman och generalmajor Helge Gard
 173-175

NATO och vi efter 11/9 av redaktör Olof Santesson  176-181

Kontrafaktiska perspektiv på världskrigen av ambassadör Mats Bergquist 182-190