KKrVAHT nr 6 2006
Minnesteckningar över bortgångna ledamöter
av Akademiens andre styresman generallöjtnant Gustaf Welin
3-8  

En akademi i samhället
av Akademiens styresman fil dr Erik Norberg vid högtidssammankomsten den 13 november 2006
9-12  

Kungl Krigsvetenskapsakademiens årsberättelse 2006
av Akademiens sekreterare, överste 1.gr Kim Åkerman
13-25  

Finlands ordförandeskap i Europeiska Unionen;
Mellanöstern, krishantering, Finland och Sverige
Anförande vid KKrVA:s högtidssammankomst den 13 november 2006
av statssekreterare Pertti Torstila
26-33  

Perspectives on Military Technology
Årlig redovisning i KKrVA avd IV den 5 december 2006
av professor Stefan Axberg and avdelningschef Jan Foghelin (red)
34-36  

Forskning och utveckling för den reformerade Försvarsmakten
Inträdesanförande i KKrVA avd III den 5 december 2006
av överste och fil lic Mats Olofsson
37-53  

Införandet av peer-review i KKrVAHT tidskriftsdel senast första halvåret 2008
av redaktör Bo Hugemark
54  

Arvet efter Gustav Vasa - var de svenska landskapsregementena äldre än vi trott?
av överstelöjtnant Stellan Bojerud
55-63  

Ledning handlar väl om att åstadkomma effekter?
av professor Berndt Brehmer
64-70  

Finland och fortsättningskriget
av docent Stefan Forss
71-79  

Innehållsrikt om Finlands krig
av överste Nils E Österlund
80-83  

Angreppsmål Kuba!
av redaktör Olof Santesson
84-90  

Vad gör president Bush nu?
av generalmajor Kjell Nordström
91-94  

Årsregister 2006