KKrVAHT nr 5 2005
Tillräckligt för ett tryggare Sverige
Försvarsutskottets och KKrVA:s gemensamma symposium den 26 oktober 2005
Referat av redaktör Olof Santesson
Föredrag: Nationell säkerhet - en fråga om vägval av överste 1 gr Kim Åkerman
3-13  

Säkra sjötransporter - en fråga om överlevnad för vårt samhälle, för världshandeln och det internationella samarbetet?
Årlig redovisning 2005 i avd II och KÖMS den 13 april 2005
av kommendör 1. gr Emil Svensson
14-20  

Sverige behöver ett nytt nationellt säkerhetskoncept
Årlig redovisning i avd V den 11 oktober 2005
av institutionschef Bo Richard Lundgren
21-37  

Svensk militär explosivämnesutveckling i modern tid - från Nobel till kvävekluster (Del 1)
Inträdesanförande i avd IV den 4 maj 1999
av forskningschef Bo Janzon
56-73  

Ledarskap under stark stress
Inträdesanförande i avd I den 6 september 2005
av professor Gerry Larsson
56-73  

Clemmesens kalla krig
Föreläsning och diskussion inför KKrVA och KÖMS den 27 oktober 2005
Referat av redaktör Olof Santesson
56-73  

Fältherreegenskaper enligt fältmarskalk Wavell
av av Thomas Roth, 1:e intendent vid Statens Försvarshistoriska Museer
80-84  

Rysk militärreform under Jeltsin och Putin
av Ph.D. Carolina Vendil Pallin
85-96  

Nätverkscentrerade ledningssystem i Irakkriget
av operationsanalytiker Jan Henningsson
97-111  

Finska försvarsmakten under det kalla kriget
av generallöjtnant Ermei Kanninen
112-119  

Komplettering till "Militärens initiativ..."
av general Bengt Gustafsson
120-121  

Mellersta Östern - problem och möjligheter
av redaktör Olof Santesson
122-130  

Varför slogs de? Om det tyska motståndet i krigets slutskede
av ambassadör Mats Bergquist
131-135  

Norge 1905 - och sedan
av redaktör Olof Santesson
136-141  

Ett intressant norskt levnadsöde i skuggan av 1905
av överstelöjtnant Tommy Jeppsson
142-144