En oroande omvärldssituation gör årets vintersymposium  extra angeläget. Angelägenheten  gäller då också, tämligen självförklarande, projektet Säkerhet i morgondagens Europa – Svenska perspektiv (SES) där en central fråga är hur Sverige i ett europeiskt sammanhang optimalt ska kunna möta de utmaningar vi står inför. Om detta inleder ledamoten och projektledaren Per Lodin.

Det mycket angelägna område som avser återuppbyggandet av civilt försvar presenteras intresseväckande av ledamoten och delprojektledaren Marie Hafström samt ledamöterna Björn Körlof och Ingemar Wahlberg. Delprojektet fokuserar på fyra centrala områden; värderingsförändringar, en nationell säkerhetsstrategi, finansieringen av det civila försvaret samt beslutsfattande under svåra förhållanden. I tillägg ett antal centrala och därmed mycket viktiga frågor som presenteras i sändningen vilka ger vidgad kunskap och förståelse.

Att utmaningarna för Europa och därmed för Sverige inte blivit mindre framstår med övertydlighet i samband med ledamöterna Lars-Erik Lundins och Krister Andréns redovisning av delprojektet säkerhetspolitik. Klimatet, kärnvapnet, globaliseringens vinnare och förlorare, relationerna USA-Ryssland-Kina, nordiskt samarbete utgående ifrån att våra länder bildar en geostrategisk helhet, m m, således en kaskad av utmaningar och kriser men också möjligheter som påverkar oss alla i det internationella systemet. Mera optimistiska framtidsprediktioner utmanas således.

Vi kan se fram emot en slutrapport i SES-projektet av hög kvalitet. Redaktörer är ledamöterna Gunnar Magnussons och Lars Erik Lundin, vilka i sändningen tar upp såväl nationella som europacentrerade militära frågor där samarbetsdimensionen, utgående från gemensamma intressen, med våra partners betonas. Det sker ett omfattande militärt samarbete inom det ”fennoskandiska operationsområdet”, vilket bildar en strategisk ö med ytmässigt ganska stora länder med befolkningarna koncentrerade till städerna. Nordiskt försvarssamarbete ger stora samordnings- och synergieffekter, samtidigt som länderna är beroende av förstärkningar i en situation som rör deras existens. Under sändningen belyses även samarbeten avseende bl a försvarsmateriel och europasamarbetets militära dimension.  Ytterst handlar det om att hålla ihop den västliga kultursfärens värderingar och kunna försvara denna.

Ett kunskapslyft som kan följas här: se hela inspelningen HÄR »

Referenten är överstelöjtnant, ledamot av KKrVA och redaktör för dess handlingar och tidskrift.