Kan ideologier spränga EU? Intressant sommarläsning från Krigsvetenskapsakademien

Kommer EU att hålla för det ideologiska trycket? Den frågan ställdes för ett år sedan i Krigsvetenskapsakademiens uppskattade antologi ”Ideologisk sprängkraft inom EU – ett säkerhetspolitiskt hot?” med fokus på olika aspekter av politiken i EU och dess medlemsnationer. Nu presenterar Akademien en andra antologi i samma ämne, men nu med bäring på medborgarna som individer. Den övergripande frågan i ”Värderingsförändringar i ett europaperspektiv – Hot mot vår säkerhet?” är fortfarande om pågående värderingsförändringar kan få politiska – och då särskilt säkerhetspolitiska – återverkningar på sammanhållning och stabilitet i EU och i Nato. Rysslands anfall mot Ukraina har satt de ideologiska mönstren i fokus i debatten och då inte minst de utrerade påverkansformer Ryssland utvecklat mot det övriga Europa.

Antologin ger en blixtbelysning av dessa aspekter och av den allvarliga konflikt Europa nu står inför och söker belysa dessa frågor med hjälp av forskare och andra sakkunniga inom och utom Akademien. Texterna inriktar sig på ideologiska, historiska, rättsliga, statsvetenskapliga och mediepolitiska frågor samt vissa typer av påverkansinriktade hot. Alla frågeställningarna har bäring på värderingsförändringar, som i olika former kan hota främst EU’s sammanhållning, men de ger även en hotfull, värderingsmässig relief åt Rysslands pågående krig i Ukraina.

Medförfattare är journalisten Erik Fichtelius, f d chef för Sveriges Radios Ekoredaktion, professor Åsa Wikforss, Stockholms universitet, professor Patricia Mindus, Uppsala universitet, samt docent Claes Wallenius, Försvarshögskolan. Redaktör har varit akademiledamoten Björn Körlof, f v chef för Styrelsen för Psykologiskt Försvar.

Akademiens styresman, f v talmannen och försvarsministern Björn von Sydow har skrivit förordet.

Skriften i pdf-format kan laddas ner här på Akademiens hemsida. Tryckta exemplar finns tyvärr inte längre på lager.