Kungl Krigsvetenskapsakademien inbjuder härmed till ett andra seminarium inom ramen för SES-projektets underprojekt ”Värderingsförändringar i EU – ett säkerhetspolitiskt hot?”

Huvudambitionen i projektet är att söka belysa och analysera de faktorer som påverkar opinionsbildningsprocessen inom olika EU-stater så att de, genom olika politiska rörelser, tenderar att fjärma sig från demokratiska principer och undergräver viktiga rättsstatsprinciper. En sådan utveckling kan, understödd av Ryssland,  leda till att samarbetet i EU försvåras eller undermineras något som kan få säkerhetspolitiska konsekvenser.

Seminariet kommer att i fyra intressanta föreläsningar fokusera på några viktiga aspekter av åsikter och åsiktsbildning i ett europeiskt perspektiv.

Seminariet äger rum tisdagen den 23 november mellan kl. 13 00 och 16 00 och platsen blir på Försvarshögskolan, klassrum 2000. Lokalen är belägen på andra våningen till vänster efter inträde i stora trapphallen.

Akademiens ledamöter och alla andra som är intresserade är varmt välkomna att följa seminariet på plats på FHS eller via webbsändning. Länk till dem som vill följa seminariet online kommer att skickas ut via mejl några dagar innan.

Program

Klockan Programpunkt
13.00 Seminariet inleds av ordföranden i Akademiens Avd V fd Generaldirektör Marie Hafström, är delprojektledare för projektet civilt försvar inom huvudprojektet SES.
13.15 Åsa Wikforss, professor i teoretisk filosof vid Stockholms Universitet, tillika ledamot i Svenska akademien talar om sant och falskt i åsiktsbildningsprocessen, ”fake news” och postmodernismens inverkan på utbildning och demokratiska ideologier.
13.40 Frågor och korta synpunkter från åhörare.
13.50 Erik Fichtelius, välkänd journalist inom public-service, hedersdoktor i medie- och kommunikationsvetenskap, fd gästprofessor i journalistik talar om grunderna för  medias verksamhet i en demokrati, på vilket sätt dessa grunder för opinionsbildningen undergrävts i främst Polen och Ungern samt vilka faktorer som har gjort detta möjligt.
14.15 Frågor och korta synpunkter från åhörare.
14.25–14.35 Kort paus
14.35 Patricia Mindus, professor i praktisk filosofi vid Uppsala Universitet och Director of the Uppsala Forum for Democracy, Peace and Justice talar om demokratiernas synsätt på nationalstat och nationalism med särskild koppling till medborgarskap och integrationsfrågor.
15.05 Frågor och synpunkter från åhörare.
15.15 Claes Wallenius fil.dr. i psykologi och universitetslektor vid Försvarshögskolan talar om individens förhållningssätt till påståenden och händelser som väcker oro eller rädsla och kan få återverkningar på ideologisk utveckling och politiska preferenser.
15.40 Frågor och korta synpunkter från åhörare.
15.50 Avslutande synpunkter från underprojektledaren ledamoten Björn Körlof.
16.00 Seminariet avslutas.

Varmt välkomna till ett spännande och högaktuellt seminarium!

Björn Körlof, Ledamot i avdelning V och underprojektledare