Allmänt

Bestämmelserna för tävlingsskrifter år 2016 är fastställda av akademiens presidium som valt att hålla ämnesvalet öppet även detta år.

Akademiens granskningsutskott är den instans som kommer att värdera inkomna bidrag. De bidrag som passerar den av utskottet accepterade kvalitetsnivån kommer att belönas. Beslut om belöning fattas av akademiens presidium.

Bestämmelserna finns publicerade i Handlingar och Tidskrift liksom på hemsidan och tjänar som utlysning.

Bestämmelser

Tävlingsskrift får omfatta valfritt ämne inom de områden som täcks in av Kungl Krigsvetenskapsakademiens verksamhetsområden. Således det militära försvaret, teknik med applikation inom akademiens verksamhetsområde, samhälls-/totalförsvarets civila delar liksom civil krishantering, militärhistoria, samt utrikes-, säkerhets- och försvarspolitik jämte strategi.

Tävlingsskrift får vara utarbetad av en, alternativt högst två författare. Den upptas ej till bedömning om författaren (-arna) i densamma röjer sin identitet. Alla intresserade kan insända bidrag för bedömning.

Observera att tävlingsskrift får omfatta högst 20 A4-sidor i Times New Roman med 12 punkters storlek och 1,5 i radavstånd. Bibliografi och notapparat inräknas inte dessa sidor.

Tävlingsskrift ska vara skriven på svenska, norska, danska eller engelska.

Tävlingsskrift får ej vara tidigare utgiven som separat skrift, i artikelform alternativt som kapitel i en essäsamling.

Uppsatser författade av studerande vid FHS/MHS välkomnas.

Tävlingsskrift för 2015 ska vara inkommen till akademien senast 25 november 2016. Skriften ska vara åtföljd av namnsedel med författarens (-arnas) namn, bostadsadress, e-postadress jämte telefonnummer i ett slutet kuvert, fritt från text.

Akademien tilldelar författare av tävlingsskrift, som akademien finner vara därav förtjänt, belöningsmedalj i silver eller guld, 8. storleken jämte penningpris om lägst 10 000 kronor. Belönad tävlingsskrift införs i akademiens Handlingar och Tidskrift.

Tävlingsskrift som ej anses vara av sådan kvalitet att den bör belönas men ändå anses ha en kvalitet som gör den lämplig att publicera, kan antas för publicering i Kungl Krigsvetenskapsakademiens Handlingar och Tidskrift under Analys & perspektiv.