FörsvarsForumKungl Krigsvetenskapsakademien inbjuder intresserade till seminarium i Sverigesalen på Försvarshögskolan, Drottning Kristinas väg 37, torsdagen den 24 oktober, kl 09.30–12.00. Ett arrangemang inom ramen för Försvarsforum* och i samverkan med Försvarshögskolan.

”Sverige som militärt vakuum – Är Nato lösningen?”

På försommaren lade försvarsberedningen fram sin säkerhetspolitiska rapport ”Vägval i en globaliserad värld” i vilken det konstateras att riksdagens beslut 2009 fortfarande är giltigt. Ett utvecklat samarbete med internationella organisationer förutsätts samtidigt som ett Nato-medlemskap inte är aktuellt.

I Sverige har försvarsdebatten tagit fart under det senaste året. Bakgrunden är uppgifter om hur kort tid vi kan försvara delar av vårt land samt att det finns väsentliga luckor i vår försvarsorganisation och vår förmåga till solidaritetshandlingar i att ge och ta emot militär hjälp i en krissituation. Vi riskerar att uppfattas som ett militärt vakuum. Mot bakgrund av denna utveckling inbjuder akademien till en diskussion om vad som talar för respektive mot ett svenskt Nato-medlemskap.

Under seminariet kommer Kungl Krigsvetenskapsakademin med stöd av Oslo Militaere Samfund klarlägga vad Nato är och står för, samt ge utrymme för ovanstående diskussion. Bl a kommer Norges förre försvarschef General Sverre Diesen att ge sin syn på det lilla landets roll i Nato.

Seminariet genomförs samtidigt i Stockholm och Oslo med hjälp av videolänk och storbildspresentation.

Seminariet är fullbokat.

Välkomna
Frank Rosenius
Styresman

* Försvarsforum är ett samarbetsprojekt mellan Allmänna Försvarsföreningen, Försvarsutbildarna och Kungl Krigsvetenskapsakademien som syftar till att informera och diskutera försvars- och säkerhetspolitiska frågor inför försvarsbeslut 2015.

Program

09.30 Välkomsthälsning Akademiens styresman,
viceamiral Frank Rosenius
 
09.35 Introduktion Dagens moderator,
ledamoten Annika Nordgren Christensen
(tidigare riksdagsledamot för Miljöpartiet)
 
09.40 Vad är Nato? – Grunder Ledamoten Karlis Neretnieks
(generalmajor och tidigare rektor vid Försvarshögskolan)
 
09.55 Ett litet lands inflytande
i Nato*
Ledamoten Sverre Diesen
(general och tidigare försvarschef i Norge)
 
10.10 Kaffepaus
 
10.30 Vad talar för ett svenskt medlemskap Ledamoten Mike Winnerstig
(fil dr statsvetenskap)
 
10.45 Vad talar mot ett svenskt medlemskap Ledamoten Sven Hirdman
(tidigare statssekreterare och svensk ambassadör i Moskva)
 
11.00 Hur påverkas den säkerhets- politiska situationen i Norden av svenskt medlemskap* Ledamoten Rolf Tamnes (historiker och tidigare direktör för Institutt for forsvarsstudier i Norge)
 
11.15 Paneldebatt* Moderatorn och ovanstående presentatörer
 
12.00 Avslutning Moderatorn

 
* Norska inlägg sker genom videolänk från Försvarsdepartementet i Oslo