Under ledning av ledamoten i Krigsvetenskapsakademiens avdelning för luftkrigsvetenskap, Magnus Liljegren, har ett förslag till strategi tagits fram, syftandes till att ge den politiska nivån vägledning för kommande beslut om nästa stridsflygsystem.

Förslaget presenterar vilka frågor som behöver besvaras, vilka parametrar som behöver analyseras samt vilka beslut som behöver fattas och när så behöver ske.

Underlaget har tagits fram med stöd av akademiledamöter från ett antal avdelningar samt sakkunniga utanför akademien. Underlaget har seminariebehandlats med deltagare ur Akademien, Försvarsmakten, FMV, Försvarshögskolan och Försvarsindustrin.

Varför behöver vi en strategi?

Dels så råder det idag en avsaknad av en gemensam strategi, vilket vi menar inte gynnar ett land med små resurser, där behovet av att fastställa tydliga och gemensamma mål blir extra viktigt. Dels så står vi nu inför kommande vägvalsbeslut gällande Sveriges framtida nationella stridsflygförmåga.

Är det en färdig strategi som tagits fram?

 Nej, det är mer av en guide över hur en strategi bör tas fram och vad denna strategi behöver svara på för frågor och vilka parametrar som behöver belysas. Vi anser det också som viktigt att ge tydliga riktlinjer gällande vilka beslut som behöver fattas och när så behöver ske, vilket vi också har gjort.

Vad åsyftas med nästa stridsflygsystem? Är det ersättaren till JAS 39C/D eller JAS 39E?

Det har blivit väldigt tydligt då vi arbetat med underlaget att dessa två beslut inte kan hanteras som två separata beslut, utan att de tydligt hänger ihop. Vår bedömning är att JAS 39E behöver ersättas senast under 2050-talet och med rådande ledtider på cirka 20 år krävs det politiska beslut runt år 2030 om vilket strategiskt vägval gällande val av industriell lösning för stridsflygsystemet som ska föreligga. Ska vi fortsätta med inhemsk utveckling, ska vi utveckla tillsammans med andra eller ska vi upphandla ett färdigutvecklat stridsflygsystem av tillverkare utomlands? Detta beslut kräver ett gediget och tidskrävande förarbete, vilket behöver beslutas om i god tid. Vår uppfattning är att JAS 39C/D är i behov av att ersättas i mitten av 2030-talet och faller valet på ett utländskt stridsflygsystem är det vår bedömning att detta får stora konsekvenser för JAS 39E-projektet och att ett sådant beslut riskerar påverka det politiska handlingsutrymmet för kommande beslut om ersättare till JAS 39E negativt.

Vilka politiska beslut behöver fattas?

Att JAS 39C/D ersätts med JAS 39E i mitten av 2030-talet.

Dels bör ett inriktningsbeslut fattas i försvarsbeslutet 2025, dels bör ett slutgiltigt beslut fattas i försvarsbeslutet 2030.

Att en statlig offentlig utredning tillsätts som belyser möjliga strategiska vägval gällande nytt stridsflygsystem och konsekvenserna av dessa.

Ett helt centralt beslut som sätter i gång arbetet med att ta fram det underlag, d v s strategin, som vi eftersöker. Beslut behöver fattas i försvarsbeslutet 2025 om vilka underlag och därmed utredningar och dylikt som behöver tas fram och initieras.

Beslut om vilket strategiskt vägval som ska föreligga.

Här fattas beslutet om vilket av de tre identifierade strategiska vägvalen som ska föreligga. Då ett beslut om anskaffning av nytt stridsflygsystem behöver fattas senast i försvarsbeslutet 2040 krävs att beslut om vägval fattas i försvarsbeslutet 2030.

Intill dess att det strategiska vägvalet har gjorts och ny produktion har inletts behöver nationellt efterfrågad kompetens säkerställas. Beslut behöver fattas om att detta ska ske.

Ett beslut som tydliggör behovet av att vidmakthålla den inhemska kompetensen fram till den tidpunkt då vägvalsbeslutet är fattat. Detta för att inte omöjliggöra några av vägvalen. Beslut om att detta ska omhändertas behöver fattas i försvarsbeslutet 2030.

Författaren är överste och ledamot av KKrVA.