Projektet SES2021-03-11T12:18:23+01:00

Projektet SES

Resultaten kommer att publiceras i en serie böcker och skrifter. Seminarier och föreläsningar kommer att fortlöpande dokumenteras och bekantgöras i akademiens Handlingar och Tidskrift samt på dess hemsida. Utvalda delar kommer att delges Regeringskansliet, Försvarsberedningen, berörda myndigheter och utvalda statliga och privata aktörer.

Efterhand projektet framskrider kommer resultat att fortlöpande presenteras nedan under respektive länk.

Reserapport från ett besök i Finland den 7-8 november 2019 »

SES logo i olika format för nedladdning »

Alla inlägg från SES

Morgondagens markstridsförmåga – fortsättning

Markstridsförbanden är en nyckelkomponent i svenskt försvar. Foto: Försvarsmakten. Inledning Inom ramen för Kungl. Krigsvetenskapsakademiens projekt Säkerhet i morgondagens Europa – svenska perspektiv (SES) har delprojekt Mark (DP Mark) uppgiften att analysera och beskriva hur markstridskrafter kan organiseras, inklusive rekryteras, utbildas, utrustas, övas och strida i en framtida försvarsmakt. I en föregående artikel i början av juli redovisades [...]

Morgondagens Markstridskomponent

Foto: Victoria Szakacs, Försvarsmakten. Resumé Delprojekt Mark inom KKrVA projekt SES har till uppgift att analysera och beskriva hur markstridskomponenten kan utformas i en framtida försvarsmakt. Artikeln redovisar inledningen till kommande slutrapport. Markstridsfunktionen  måste kunna hantera ett brett krisspektrum. Den ska kunna verka både i nationellt försvar, från stöd till samhället vid svåra påfrestningar i fred och i [...]

Att tänka på inför en ny och utvecklad strategi för Försvarsmaktens materielförsörjning

Forskning och utveckling är en betydelsefull del av materielförsörjningsstrategin och har en nära koppling till vårt lands  internationella samarbetslösningar. Foto: shutterstock.com. Då det nu pågår ett helt nödvändigt och välkomnat arbete med att överse och utveckla den nuvarande strategin för materielförsörjning lämnas i det följande några synpunkter som KKrVA och dess projekt Säkerhet i morgondagens Europa – Svenska perspektiv [...]

By |18 jun 2020|

Tillbaka till kärnvapenfrågan – en podcast i fyra avsnitt

Lars-Erik Lundin och i del 3-4 Michael Sahlin fortsätter här inventeringen av centrala säkerhetspolitiska frågor, nu med fokus på kärnvapenfrågan. Tidigast efter det amerikanska presidentvalet vet vi mer om vi faktiskt befinner oss i en ny situation när det gäller kärnvapnen - i ljuset av alla andra påfrestningar som drabbar det internationella systemet. Hur påverkar detta Sverige och svenska [...]

By |12 jun 2020|

Inför Corona­kommissionen och försvars­beslutet

Hur påverkas Coronakommissionen och försvarsbeslutet av de flödessäkerhetsproblem som nu drabbas Sverige, Europa och världen i många dimensioner? Två podcasts i ljud och bild med rykande aktuella kopplingar med Michael Sahlin. Det finns fler superspridare - en spaning om flödessäkerhet https://youtu.be/iRx9xgVqqm8 Med Michael Sahlin: En diskussion om flödessäkerhet i Coronakrisens spår https://youtu.be/8oVkHnGmT1Y Också på Soundcloud: https://soundcloud.com/lars-erik-lundin/sets/corona-crisis-from-a-european

By |11 maj 2020|

Inbjudan till synpunkter på SES-projektets säkerhetspolitiska delprojekt

Inom SES projektet arbetar delprojektet säkerhetspolitik (DPSÄK) sedan något år tillbaka med att kartlägga olika dimensioner i svensk säkerhetspolitik i ett europeiskt perspektiv. En huvudfråga är  i vad mån viktiga grundförutsättningar förändrats efter det att KV21-projektets slutrapport producerades för ett par år sedan. Och visst har det hänt stora geopolitiska förändringar under Trump-administrationen, i samband med Brexit, i Kina, Ryssland, [...]

By |4 maj 2020|

Coronakrisen och SES-projektet

Två podcasts om Coronakrisens effekter på Europa gentemot Afrika och Mellanöstern som komplettering och uppdatering till SES-projektets sydrapport. […]

By |1 maj 2020|

Ny serie dagböcker i Corona – och oljekrisernas spår med första fokus på Ryssland

Ett 30 minuter långt samtal med Michael Sahlin om Ryssland i Corona- och oljekrisernas spår som föregås av en kort introduktion med fokus på president Macrons analys av förutsättningarna för internationellt samarbete framöver. Båda centrala frågor inom ramen för SES-projektet inom akademin. Podcasterna finns tillgänglig i en spellista som belyser krisen från olika perspektiv, https://soundcloud.com/lars-erik-lundin/sets/corona-crisis-from-a-european Kortversion av Coronakrisen ur ett [...]

By |22 apr 2020|

Sverige, SES-projektet och det ovissa Paradigmskiftet (Covid-19)

Sverige, SES-projektet[1] och det ovissa Paradigmskiftet (Covid-19) Reflexioner i anslutning till ett projektledningsmöte Coronan – ett stort steg in i det okända Visst har det i olika planeringsdokument genom åren (dock inte i broschyren i allas våra brevlådor – ”Om krisen eller kriget kommer”!) talats om pandemi som en av de risker och hot som man borde ta planeringshöjd för, [...]

By |21 apr 2020|

Vad betyder Corona­krisen för internationellt samarbete på olika nivåer?

Lars-Erik Lundin och Michael Sahlin fortsätter här - som tidigare aviserats -  inventeringen av centrala säkerhetspolitiska frågor i Coronakrisens spår. Podcasten innehåller en första - tentativ - 45 minuter lång sammanfattning av de mest omedelbara multilaterala frågeställningarna som redan diskuteras i en rad artiklar och kortare forskningsrapporter internationellt (inklusive Kissinger, Perthes, et al.) Särskild uppmärksamhet ges USA:s politik i förhållande till Rysslands,Kinas [...]

By |11 apr 2020|

Vilka vidare säker­hets­frågor följer i Corona­krisens spår?

Det är något som måste hanteras i det fortsatta arbetet på SES-projektet inom akademin. Lars-Erik Lundin inleder här en diskussion med en femton minuter lång sammanfattning av de mest omedelbara frågeställningarna – med viktiga hänvisningar till KV21 rapportens rekommendationer på det civila området. Närmast förestår en bredare analys tillsammans med Michael Sahlin av de multilaterala perspektiven på olika nivåer. Podcasten finns tillgänglig [...]

By |8 apr 2020|

Nordisk och Europeisk säkerhet

Den nyutkomna skriften The Nordic and The New European Security Architecture ger läsaren ny och värdefull omvärldsinformation. [Läs mer...]

By |20 mar 2020|

SES-projektets Sydrapport

Sydrapporten från SES-projektet föreligger nu i PDF-format. Sammanfattningen kan läsas direkt här på skärmen och hela rapporten kan laddas ner. Avsikten är att finalisera texten efter vetenskaplig och annan granskning och efter det att synpunkter inhämtats från deltagare i olika delprojekt i SES. Dp Säkpol kommer också att eftersträva att göra den slutliga presentationen av delprojektet så kongruent som möjligt [...]

By |18 mar 2020|

EXECUTIVE SUMMARY AND RECOMMENDATIONS

A rapidly deteriorating situation The security landscape emerging at the beginning of 2020 was shaped by a sequence of disruptive changes during the years 2014-2016. The Russian annexation of Crimea and aggression in Eastern Ukraine as from 2014 signalled a considerable worsening of East-West relations. This led to a drastic rise of tension, especially in Northern Europe, setting in [...]

By |18 mar 2020|

Skenande utveckling i Idlib – flyktingkris hotar EU

Foto: shutterstock.com För oss som bl a i SES-projektet om Europas syddimension rätt länge följd utvecklingen i och kring Turkiet har det under lång tid stått klart att det som nu, i skrivande stund, händer skulle komma att hända, förr eller senare – att situationen i Idlib-provinsen och det turkisk ryska avtalet inte skulle hålla och att EU-Turket-avtalet [...]

By |4 mar 2020|

Iakttagelser, reflektioner och slutsatser avseende Finlands nationella säkerhetsstrategi

Reserapport från ett besök i Finland den 7-8 november 2019 Processen (framtagande och uppföljning) Den finska processen för att ta fram och genomföra en nationell säkerhetsstrategi och anslutande dokument är grundlig, strukturerad och detaljerad. Det kan sägas vara ett ”maskineri” – eller ett system - som involverar ett stort antal personer och institutioner på olika nivåer i en ständigt löpande [...]

By |20 dec 2019|

Reserapport, bilaga 2

Bilaga 2 till Reserapport från ett besök i Finland den 7-8 november 2019 BRL 2019-10-31 Questions relevant for the Project ”A Swedish National Security Strategy” In general Who needs a national security strategy and for which purposes? How is a strategy supposed to be used? How is a similar document used in other countries? (Finland, UK, NL, France etc.) How [...]

By |20 dec 2019|

Reserapport, bilaga 1

Bilaga 1 till Reserapport från ett besök i Finland den 7-8 november 2019 Kungl Krigsvetenskapsakademien Bo Richard Lundgren (Mobiltelefon +46 (0) 70 226 79 99 Besöksprogram för ledamöterna Nils Daag, Bengt Sundelius och Bo Richard Lundgren i Helsingfors 7-8 november 2019. Torsdag 7 november  08.40 Avresa från ARN (Terminal 5) Svensk tid. 10.40 Ankomst till HEL (Terminal 1) Finsk tid. Taxi [...]

By |20 dec 2019|

Reserapport

Reserapport från ett besök i Finland den 7-8 november 2019 Bakgrund I syfte att skaffa mer kunskap om hur finska ministerier och myndigheter har arbetat gemensamt för att ta fram en nationell säkerhetsstrategi besökte några ledamöter inom KKrVA Helsingfors den 7-8 november 2019.  Nedan följer några iakttagelser, reflektioner och slutsatser från möten med ansvariga och berörda finska företrädare. Ledamöter ur [...]

By |20 dec 2019|

Säkerhet i morgondagens Europa – Svenska perspektiv (SES)

Kungl Krigsvetenskapsakademiens höstsymposium genomfördes torsdagen den 24 oktober i Sverigesalen på Försvarshögskolan.Bakgrunden till seminariet var att Akademien har sedan förra hösten påbörjat ett nytt treårigt forskningsprojekt som syftar till, att utgående från de militära och civila resurser som tecknades i förra projektet, beskriva HUR dessa resurser bäst kan och bör nyttjas. Allt ska ses i ett vidare europeiskt perspektiv. Projektets [...]

By |11 nov 2019|

Synpunkter på Försvarsberedningens rapporter

Krigsvetenskapsakademien har under ett antal år bedrivit forskning och studier om det svenska totalförsvaret och dess framtida utveckling. Forskningen och studierna är dokumenterade i projektet KV21:s slutrapport, Ett trovärdigt totalförsvar[1]. Akademien konstaterar, efter att ha analyserat Försvarsberedningens rapporter Motståndskraft och Värnkraft, att beredningen har genomfört ett grundligt arbete och lämnat viktiga förslag till vår försvarsförmåga. Med grund i akademiens arbeten [...]

By |11 nov 2019|

Viktigt bidrag till akademins SES-projekt avseende syddimensionen av europeisk säkerhet

På Höstsymposiet, som hölls i Försvarshögskolan den 24 oktober, talade bl a Dr. Dan Smith, OBE Director SIPRI, över ämnet Looking South – foundations and limits of European Security. Ett viktigt bidrag till akademins SES-projekt avseende syddimensionen av europeisk säkerhet. Europa kan hjälpa men inte lösa Mellanösterns och Afrikas problem. Det är fel att tala om hot - bättre att [...]

By |1 nov 2019|

Podcast om läget i SES med tonvikt på syddimensionen

Ännu ett avsnitt i Lars-Erik Lundins podd » Lars-Erik Lundin samtalar med Med Michael Sahlin, ordförande i avdelning VI i KKrVA och tillsammans med Lars-Erik ansvarig för den säkerhetspolitiska delen av det treåriga SES-projektet.

By |17 okt 2019|

I Europas namn – franska ambitioner

I början av september 2019, när detta skrivs, har president Macron nyligen avhållit möten med sin ryske kollega, Vladimir Putin, den brittiske premiärministern Boris Johnson och den indiske premiärministern Narendra Modi. Några dagar därefter stod han som värd för G7-mötet i Biarritz, där till andras förvåning också den iranske utrikesministern, Mohammad Javad Zarif hade infunnit sig på Macrons inbjudan – [...]

By |16 sep 2019|
Load More Posts
Till toppen