KALLELSE / INBJUDAN

Kungl Krigsvetenskapsakademiens avd V sammanträder onsdagen den 9 september 2015 kl 15.30–16.30 på Försvarshögskolan, Drottning Kristinas väg 37. Lokal anvisas på plats.

Dagordning

  1. Sammanträdet öppnas.
  2. Avdelningsangelägenheter (verksamheten under år 2016 m m).
  3. Krigsvetenskap i 21 århundradet (KV 21) – orientering om aktuellt läge samt diskussion.
  4. Övriga frågor.
  5. Sammanträdet avslutas.

Efter avdelningsmötet sammanträder Akademien.

 
Marie Hafström / Thomas Hörberg
ordförande / sekreterare

 

Sändlista

– som kallelse
ledamöterna av avdelning V

– för kännedom
övriga ledamöter
revisorerna