KALLELSE / INBJUDAN

Kungl Krigsvetenskapsakademiens avd I sammanträder onsdagen den 9 september 2015 kl 15.30–16.30 på Försvarshögskolan, Drottning Kristinas väg 37. Lokal anvisas på plats.

Dagordning

  1. Sammanträdet öppnas
  2. Avdelningsangelägenheter (arbetet i avdelningen, verksamheten under år 2016 m m)
  3. Säkerhets- och försvarspolitisk lägesdiskussion
  4. Övriga frågor
  5. Sammanträdet avslutas

Efter avdelningsmötet sammanträder Akademien.

Den nye ordföranden tackar ödmjukast för förtroendet, ser mycket fram emot att fortsätta arbetet i avdelningen och önskar väl mött!

 
Jan Mörtberg
ordförande

 

Sändlista

– som kallelse
ledamöterna av avdelning I

– för kännedom
övriga ledamöter
revisorerna