Den 28 mars genomförde rymdnätverket inom KKrVA ett seminarium med temat ” Svensk totalförsvarsförmåga i rymden.  Vilken rymdförmåga behöver Sveriges civila och militära försvar ha? Hur skapas denna förmåga?”

Seminariet var välbesökt och cirka 60 åhörare från såväl inom som utom KKrVA fanns på plats i Sverigesalen på FHS. Seminariet modererades och hölls samman av två rymdnätverkets medlemmar, Gunnar Karlson (avd I) och Mats Helgesson (avd III).

Seminariet inleddes med att företrädare för myndigheterna Rymdstyrelsen, FOI, Försvarsmakten och MSB lämnade sin syn på rymden och dess kopplingar till totalförsvaret. Därefter genomfördes ett block där näringslivet i form av Swedish Space Corporation och företaget Unibap samt lärosätet KTH framförde sina perspektiv. Seminariet avslutades med en paneldiskussion.

Det fanns en stor samsyn bland deltagarna om att totalförsvaret är djupt beroende av rymdtjänster och att det behöver sättas fokus på samhällets sårbarheter kopplat till rymden.

Några intressanta iakttagelser från seminariet var:

  1. Det generella behovet av att förstärka de funktioner som hanterar rymdfrågor med stabskraft. I stort sett alla talare tog upp personal- och utbildningsperspektiven som kanske viktigaste områdena att omedelbart hantera.
  2. Det finns en uppenbar ”sense of urgency” när det gäller att öka både civilt och militärt försvars rymdkapacitet. En generell samsyn på seminariet var också att en icke försumbar del av det resurstillskott som ses inom försvarsområdet bör läggas på rymdområdet.
  3. Vikten av att ha egen svensk rådighet över vissa nyckeldelar av rymdområdet. Att  till exempel själv kunna leverera delar av en rymdlägesbild är viktigt för den egna handlingsfriheten men också för att kunna vara en relevant samarbetspartner.
  4. Rymdområdet har ett stort överlapp med cyberområdet. AI och smarta programvaror utvecklas i en rasande takt och all den data som samlas in från rymden behöver processas av digitala system.
  5. Det behövs gemensamma och myndighets- och aktörsöverskridande rymdprojekt inom totalförsvaret för att skapa en samlad kapacitet och förmåga. De rymdresurser som trots allt redan finns i samhället behöver ges tillfälle att dra åt samma håll.

Det ska bli intressant hur rymdperspektiven tas om hand i de pågående försvarsbeslutsprocessen. Alla aktörer känns eniga om att det behöver göras något både på kort och lång sikt.

Mats Helgesson är generalmajor och tidigare chef bör Flygvapnet. Gunnar Karlson är generalmajor och tidigare chef för den militära underrättelse- och säkerhetstjänsten. Båda är ledamöter av KKrVA.
Den avslutande paneldiskussionen, från vänster
Kristoffer Hultgren MSB, Fredrik Bruhn Unibap,
Christer Fuglesang KTH, Anna Rathsman Rymdstyrelsen
och Anders Persson Försvarsmakten/Flygvapnet.