Christer Fuglesang talade. Foto: Claes Bergström.

30 oktober genomförde avd III inom ramen för delprojekt Luft/SES ett seminarium om militära tillämpningar i rymden. Vid avdelningens luftkrigssymposium våren 2019 återkom flertalet talare till rymdsystemens centrala roll för luftkrigföringen varför det varit naturligt att avhålla ett seminarium i ämnet för att höja medvetandet om rymddimensionen vilken sällan nämns i den svenska debatten om modern krigskonst.

30 oktober genomförde avd III inom ramen för delprojekt Luft/SES ett seminarium om militära tillämpningar i rymden. Vid avdelningens luftkrigssymposium våren 2019 återkom flertalet talare till rymdsystemens centrala roll för luftkrigföringen varför vi fann det naturligt att avhålla ett seminarium i ämnet för att höja medvetandet om rymddimensionen vilken sällan nämns i den svenska debatten om modern krigskonst.

Deltagarna i seminariet fick en introduktion till rymden av professorn vid KTH och astronauten Christer Fuglesang följt av en genomgång från major Peter Sturesson rörande militära tillämpningar. Därefter levererades ett amerikanskt och brittiskt perspektiv av våra talare från USAFE (director Space Forces, colonel James Quinn) respektive RAF (rymdexperten vid C RAF:s stab Wing Comander Kate Shave).

En panel bestående av förre flygvapenchefen Mats Helgesson, Peter Sturesson och Krister Andrén (avd VI) sammanfattade seminariet och drog slutsatser för svensk del.

Avslutningsvis bjöd ledamoten Johanne Hildebrandt på en rymdinriktad framtidsvision.

Seminariet modererades av ledamoten Bruce Acker som förutom mycket annat även arbetat med rymdfrågor i Pentagon.

Avd III kommer nu med seminariet som grund att arbeta vidare med rymdfrågorna i projektet SES där slutresultat mycket väl kan bli förslag till vad Sverige borde satsa på inom militär rymdverksamhet. Vidare avser vi att forma en särskild rymdgrupp inom avdelningen med möjlighet för ledamöter från övriga avdelningar att ansluta sig.

Nedanstående citat från deltagare som kan tjäna som slutsatser.

Peter Sturesson:

”Rymden är både lokal, regional och global och är därför en nationell angelägenhet för Sverige och synnerligen lämpad för att bygga säkerhet tillsammans med andra. Vi kan tycka att vi är en liten nation i sammanhanget, men via ska vara medvetna om att även ifall vi väljer bort möjligheten att använda rymden till vår fördel, kommer någon annan att använda den till vår nackdel.”

Bruce Acker:

” Trots avsaknad av en uttalad militär rymdstrategi finns det redan nu hög nischkompetens i Sverige. En ökad satsning på rymdförmåga inom försvaret ryms inom de nuvarande direktiven från riksdagen och regeringen. För att säkerställa bra kravställande rutiner inom försvaret krävs bred utbildning om rymdtillämpningar inom krigskonsten.”

Mats Helgesson:

”Att både unga och lite äldre officerare behöver lära sig mer om rymden och dess påverkan på militära operationer är självklart. Försvarsmakten och FHS bör se över hur man bäst och snarast skapar denna kunskap och förståelse på bredden bland våra officerare. Generellt är kunskapsnivån för låg idag, är min bedömning. Alla påverkas och det tillhör modern allmänbildning att förstå det basala delarna inom detta område.”

Christer Fuglesang:

”Sverige i allmänhet och Försvaret i synnerhet bör fortsätta utbilda sig om rymdens alla möjligheter och även säkerhetsaspekterna runt det. Specifikt, bör man ta till vara all den information som satelliter redan erbjuder på ett smart sätt. Vidare är det viktigt att ha koll på vilka satelliter som finns där uppe – information vi även kan dela med samarbetspartners. Slutligen, vi vore idioter om vi inte snabbt bygger ut Esrange och utnyttjar vår unika tillgång där att kunna skicka upp satelliter.”

James Quinn:

“A tremendous forum to discuss the outstanding space efforts already underway by Sweden within civil and defence areas, but also a deep dialogue on future opportunities to consider and develop.”

Slutligen vill jag på avdelningens vägnar tacka talarna och de alla aktiva deltagarna. Jag vet att det gjorde intryck att på de främsta raderna ha såväl tidigare försvarsstabschef, militärbefälhavere, flygvapenchef som operationsledare vid operationsledningen.

Referenten är överstelöjtnant, ledamot av KKrVA och ordförande i Avd III.
Intresserade åhörare. Foto: Claes Bergström.

Intresserade åhörare. Foto: Claes Bergström.