Kungl Krigsvetenskapsakademiens Vintersymposium 2014

”Militärt tänkande”

Försvarshögskolan Sverigesalen, Drottning Kristinas väg 37
Torsdagen den 13 februari 2014 09.00 – 12.30

Program

Inledningsanförande (5 min)
Akademiens styresman

Inledande session:

Militärt tänkande och militärstrategisk kultur (20 min)
Sessionen ska skapa en bakgrund till frågan. Den ska belysa begreppen militärt tänkande och strategisk kultur. Hänvisningar ska göras till såväl svensk som internationell utveckl-ing.
Talare: Ledamoten Lars Wedin

Session 1:

Den militärstrategiska diskussionen inom stormakterna
Sessionen ska belysa trender och diskuterade militärstrategiska alternativ.

USA (20 min)
Talare: Professor Jan Ångström, FHS

Ryssland (20 min)
Talare: Ledamoten Gudrun Persson

Ett EU-perspektiv (20 min)
Talare: Ledamoten Krister Andrén

Diskussion (20 min)
Panelen och publiken.
Moderator: Ledamoten Stefan Ring

Paus (20 min)
Kaffe

Session 2

Markarenan (20 min)
Översikt över den internationella diskussionen avseende frågan om konventionellt krig relativ upprorsbekämpning – reguljär respektive irreguljär krigföring. Vad har vi lärt av Afghanistan och relevansen härav?
Talare: Ledamoten Anders Brännström

Den marina arenan (20 min)
Översikt över den internationella diskussionen avseende marina uppgifter: sjöfartsskydd, skydd av resurser i övrigt, lag och ordning till sjöss. Vad har vi lärt av operation Atalanta och relevansen härav? Konsekvenser av A2AD (Anti Access, Area Denial)?
Talare: Ledamoten Jan Thörnqvist

Luftarenan (20 min)
Översikt över den internationella diskussionen avseende framtidens flygvapen. Power projection eller luftförsvar? UAVs eller bemannade flygplan? Erfarenheter från Afghanis-tan och United Protector och relevansen härav?
Talare: Ledamoten Magnus Liljegren

Diskussion (20 min)
Panelen och publiken.
Moderator: Ledamoten Stefan Ring

Avslutning
Akademiens styresman

Anmälan krävs, se inbjudan »