I tidigare inlägg har jag diskuterat olika aspekter av framtidens jägarförband. Detta inlägg kommer att fortsätta den diskussionen genom att belysa utmaningar kopplat till personalförsörjningen av dessa. Sammantaget finns det flertalet utmaningar, på samhällsnivå, som framtidens armé måste omhänderta eller vara med och påverka.

Moderna jägarförband består av både kontinuerligt och tidvis anställda samt värnpliktig personal. Grunden för att fylla förbanden med dessa kategorier är grundläggande jägarutbildning av jägarsoldater inom ramen för värnplikt. Detta ställer krav på personalförsörjning genom är ett robust inflöde.

För att nå de hårt ställa utbildningsmålen, som är baserade på gällande ramvilkor för typförbanden vid genomförande av jägarutbildning, ställs det stora krav på individen. Därför har jägarförbanden en utökad mönstring för att kontrollera att individen har de förutsättningar som krävs för att kunna inleda och slutföra utbildningen. När vi genomför denna utökade mönstring, och därefter jägarutbildning, har jag som krigsförbandschef identifierat några tydliga utmaningar som simkunnighet och skogsvana.

Inte alla av våra blivande värnpliktiga får tillräcklig simutbildning i skolan för att kunna klara av 200 m klädsim med tillhörande livräddning vid en utökad mönstring. En möjlig orsak till detta är att alla svenska elever inte får samma förutsättningar att lära sig simma inom ramen för deras skolgång. Detta medför att för många, annars lovande jägaraspiranter, får de inte ens påbörja utbildningen. En anpassning till rådande simkunskapsläge är att livräddningen inte är ett skallkrav vid den utökade mönstringen, utan ska i stället omhändertas inom ramen för värnpliktutbildningen. Tiden för att genomföra grundläggande jägarutbildning är för kort för att kunna genomföra en mer grundläggande simträning än så.

Allt för många av de som tas ut att genomföra jägarutbildning saknar idag skogsvana och därigenom en grundläggande förmåga att kunna vistas i skog och mark – helt enkelt att överleva i skogen. Det handlar bland annat om saker som vana att hantera kniv, yxa och såg samt tändstickor. Till det finns det exempel på de som inte ser skillnad på en björk och en tall. Orsaken är en genomgående urbaniseringen av samhället, men även att Plikt- och prövningsverket inte har någon plats att genomföra mönstring i norra Sverige, där fältvanan generellt på gruppnivå är större. Det innebär att den enskilde från norra Sverige måste resa långt för att mönstra – det måste vara enkelt att kunna mönstra.

Att personalförsörja en framtida armé bygger på att hela samhället bidrar. I exemplen ovan visas på vikten av att alla ges samma förutsättningar att nå målen enligt skolans läroplan samt att armén måste ges möjligheter att rekrytera mer från hela Sverige. Framtidens armé måste söka påverka utbildningen i skolan för att säkerställa att armén får personal som har förutsättningar att tränas för att verka på det moderna slagfältet i försvaret av Sverige.

Författaren är överstelöjtnant och norrlandsjägarbataljonchef.