Kungl. Örlogsmannasällskapets inbjuder till seminarium fredagen den 15 november i Ingenjörvetenskapsakademiens (IVA) lokaler på Grev Turegatan 16 i Stockholm kl 0930–1230.

Försvarsberedningen har i sin säkerhetspolitiska rapport Vägval i en globaliserad värld (DS 2013:33) bland annat kommit till slutsatsen att; kriser eller incidenter, som även inbegriper militära maktmedel också kan uppstå i vår region och på längre sikt kan militära angreppshot inte heller uteslutas.

I samband med en sådan kris kan det uppstå betydande störningar och begränsningar i möjligheterna att bedriva säker sjöfart runt våra kuster. Detta kan snabbt få allvarliga konsekvenser för hela samhället då övriga transportslag inte kan överta sjöfartens transportkapacitet. Enligt Kungl. Örlogsmannasällskapet (KÖMS) finns det heller ingen nu aktuell analys som beskriver samhällets sårbarhet som en följd av störningar i sjötrafiken.

För att beskriva samhällets sårbarhet och ge exempel på vad som kan göras för att minska sårbarheten arrangerar KÖMS ett seminarium med rubriken ”Om samhällets sårbarhet när sjöfarten runt våra kuster begränsas” den 15 november 2013 i Stockholm.

Under seminariet kommer följande frågeställningar att belysas och diskuteras;

  • Hur beroende är vi idag av säkra sjöförbindelser? Vilka godsmängder och typer hanteras? Vilka flaggstater är berörda i vårt närområde? Vilka regelsystem föreligger t ex för att rekvirera fartyg? Vilka övriga påverkansmöjligheter existerar? Finns det några alternativa transportmöjligheter?
  • Hur påverkas näringslivet och folkförsörjningen om sjötrafiken utsätts för allvarliga störningar?
  • Vad kan och bör vi göra för att minska sårbarheten i sjöfartsfunktionen?

Seminariet avslutas med en paneldiskussion med möjligheter till frågor från publiken. KÖMS skulle sätta stort värde på Din personliga närvaro vid detta seminarium. Anmälan sker via e-post till akademiens sekreterare Kommendör Bo Rask secretary@koms.se senast den 13 november. Deltagande är kostnadsfritt.

Varmt välkommen!

Tomas Engevall
Flottiljamiral
Ordförande Kungliga Örlogsmannasällskapet