Varför formligen kapsejsade det svenska totalförsvaret? Vilka tankar styrde? Vilken rationalitet fanns bakom besluten som raserade ett väl genomtänkt koncept? Och vem bestämde vad?

Ladda ned och läs departements­rådet tillika akademi­ledamoten Katarina Engbergs dokumentation av hittills opublicerade dokument och hennes analys baserad på deltagandet i de centrala skeendena. Författaren ställer sig också frågan om det finns generella lärdomar att dra som kan bidra till klok politik­utformning på andra områden än försvars­politiken.