I fyra videos – se länkarna nedan – redovisas ett första utkast av Delprojektet Säkerhetspolitiks slutrapport för preliminära synpunkter från Akademins ledamöter. En kortare redovisning av rapporten och dess slutsatser har tidigare lämnats till avdelning VI ledamöter och svenskspråkiga kallade ledamöter (del 1 nedan):

Del 1: Föredragning sammanfattning DP Säk slutrapport
Del 2: Föredragning DP Säk slutrapport (inledning-globalt-syd)
Del 3: Föredragning DP säk (öst-väst, Europa)
Del 4: Föredragning DP Säk (Norden-Sverige-strategifrågan)

Denna slutrapport är delprojektets tredje rapport, den första, ”Kriser i Mellanöstern – spridningsrisker till Europa” utkom 2019 och den andra, ”Engulfed in flames” utkom hösten 2020. Utöver detta har delprojektet avsatt skriften ”Blickar utåt och framåt” med redovisning av presentationerna vid Vintersymposiet 2019.

Denna slutrapport, liksom tidigare rapporter, utgår från SES-projektets projektplan där det bl a står skrivet att

Projektet ska tydliggöra det gemensamma europeiska spåret – projektets strategiska val – och hålla fast vid att säkerhetspolitiken, både som hotbilds- och omvärldsbeskrivning och policyformulering, omfattar alla delar i samverkan, militärt som civilt, utrikespolitiskt såväl som försvarspolitiskt. (s 3).

Som övergripande forskningsfråga anges bl a att

Forskningen kommer att koncentrera sig på frågor som sammantaget avser att klargöra hur Sverige i ett europeiskt sammanhang optimalt ska kunna möta de utmaningar som landet står inför.

Som detta delprojekts särskilda forskningsfråga anges följande:

Vilka säkerhetspolitiska konsekvenser får utvecklingen i Europa för Sverige och h u r  bör vi samarbeta med partners för att bäst främja vår egen säkerhet och den regionala säkerheten.

I slutrapporten sätts svensk säkerhet genomgående  i centrum och den europeiska perspektivet ger den naturliga inramningen, samtidigt som rapportstrukturen är uppbyggd på ”korsningen” mellan öst-väst respektive nord-syd dimensionerna och dessas verkan på olika strategiska nivåer, inklusive policyfrågor på svensk och nordisk nivå.

Rapportens textversion kommer att delges Akademins ledamöter för synpunkter senare i sommar och tryckning under hösten. Synpunkter kan lämnas till undertecknade per mail larserik.lundin@gmail.com och e.michael.sahlin45@gmail.com

Lars-Erik Lundin och Michael Sahlin