En av världens främsta historiker, professor Sir Michael Howard har avlidit. Han blev 97 år. Hans huvudinriktning var krig och konflikter. ”The Causes of War” som utgavs 1983 är en klassiker. Howard var en av grundarna till IISS. Under 1980-talet innehade han den kanske mest prestigefyllda professuren i Storbritannien, Regius i modern historia i Oxford. Ett dussin av hans föreläsningar från denna tid gavs ut 1991 med titeln ” The Lessons of History”. Under min tid vid Ambassaden i London 1986 – 90 hade jag ett antal tillfällen att lyssna till och tala med denne lärdomsgigant. Några av mina intryck finns nedtecknade i en artikel i Svensk Tidskrift nr 7/91.

Howard var i grunden en skeptiker och realist. Han varnade för generaliseringar och tron på historiska upprepningar. De konkreta omständigheterna skilde sig alltid åt. Neutralitetspolitik kunde fungera för en del länder i vissa skeden, men inte för andra. Kapprustning kunde resultera i krig, men inte alltid o s v.

I en diskussion om civilisationernas uppgång och fall, konkluderar Howard att det inte finns något säkert lyckligt slut. Tillvaron består av ständiga utmaningar som måste mötas, om vi ska nå framsteg. Howard är i hög grad fokuserad på de säkerhetspolitiska aspekterna och individens betydelse. Där framstår han i bjärt kontrast till sin samtida Paul Kennedy som i The Rise and the Fall of the Great Powers betonar ekonomins helt centrala roll för imperiers utveckling och avveckling.

Ett ledmotiv är att krig i många fall kan vara oundvikligt och att alternativet kunde vara värre. Nya nationer har ofta förlösts i strid. Samtidigt närs en förhoppning att man i mer utvecklade samhällen på längre sikt skall kunna avstå från väpnade konflikter. Howards fokus var nationalstaten, åtminstone under de år jag följde honom närmare. FN och andra multilaterala fora spelade en begränsad roll i hans arbeten.

Det finns all anledning att ta tillfället i akt och läsa om och lära av Michael Howard.  Bland hans senare verk kan nämnas ”War in European History” och The Continental Commitment”. Den sistnämnda åter aktuell i dessa Brexit-tider.

Författaren är ambassadör och ledamot av KKrVA.

Mer av samma skribent