Av Johan Wiktorin, avdelning I

I veckan kom så Försvarsmaktens underlag till regeringen (Här bil 1) inför inriktningsbeslutet 2015.

Försvarsmakten svarar givetvis på regeringens frågor, men våra försvarsbehov lyser med sin frånvaro. Det närmaste myndigheten kommer är:

”Relativt Försvarsmaktens nuvarande operativa förmåga (Låg – min värdering) sker en ökning av förmåga i perioden fram till 2020. Denna ökning är dock otillräcklig relativt den förmågeutveckling som sker i närområdet under samma period.”

Det blir lätt fokus i sådana här underlag på vilken försvarsmakt man vill få, men vi har den vi har. Den operativa värderingen är givetvis hemlig i sina detaljer och sammanställning, men vissa ledtrådar kan vi få. Så här, statsminister Löfvén, är dina ingångsvärden (mina fetmarkeringar):

Försvarsmakten kan inom sju dagar efter beslut om mobilisering påbörja lösande av uppgifter med befintlig förmåga.

Efter särskilda beslut kan Försvarsmakten höja krigsdugligheten vid krigsförbanden inom tre respektive sex månader.

Huvuddelen av övriga arméförband organiseras som en andra brigad med något lägre krav på tillgänglighet och beredskap.

Som en del av den territoriella ledningen utvecklas med befintliga resurser en framskjuten ledningsfunktion avsedd för Gotland.

Försvarsmakten lägger också en fem-stegs-lista (s. 9) för att uppnå de grundläggande operativa behoven, och det är lätt att det därför blir en diskussion om var strecket ska dras i den politiska diskussionen. Någon ekonomi redovisas inte, men den torde hamna kring 8 miljarder/år (Minst 6,5 Mdr underfinansiering 2009-beslutet + ytterligare 900 kontinuerligt anställda soldater och intensivare övningsverksamhet).

Inom denna ram ligger heller inte Försvarsberedningens förslag om extra 10 Gripen E, ubåt och annat. Som ni ser är vi uppe kring ökningar på 10 Mdr/år för en förstärkt territoriell integritet intagen kring 2020, men med uthållighetsbrister för högre konfliktnivåer liksom geografiska begränsningar. Och omvärlden fryser inte läget under tiden.

………………………

Hur de operativa spelen sett ut har jag ingen kunskap om, men jag noterar att vi tycks ha ett helt omvänt tänkande i förhållande till de olika arenornas karaktär.

Vi organiserar en anfallsbrigadstridsgrupp med låg operativ rörlighet när försvaret är det starkaste stridssättet och nyckelområdena är utspridda, samtidigt som vi väntar med att öka den offensiva förmågan hos sjö- och stridsflygförbanden. Kryssningsrobotar mot markmål svävar i luften liksom en extra ubåt. Nuvarande låga luftvärnsförmåga i flottan vidmakthålls och två korvetter är på väg att bli vedettbåtar, vilket minskar möjligheterna till offensivt uppträdande.

Hur Wisemans kollegor skulle kunna bedriva offensivt luftförsvar de närmaste fem-tio åren framgår inte, och inte heller hur de tillsammans med Skippers kamrater utan stora risker skulle kunna genomföra ytattackanfall med underljudsrobotar mot de nya fartyg som nu levereras till Östersjöflottan.

För att försvaret ska vara konfliktavhållande måste det ha en sådan styrka, sammansättning och utbildningsnivå att det är trovärdigt i omgivningens ögon.

………………

Det kan därför också vara värdefullt att gå tillbaka till den förra planen och jämföra utvecklingen. Så här tedde sig tillvaron i Försvarsmaktens underlag 30. januari 2009. Kommentarer i parentes.

…arméförbanden stå för merparten av de 1 600 personer som ska kunna hållas insatta i internationella operationer…” (Klart uppgiven ambition numera)

Den personliga utrustningen förbättras genom införsel av moderna soldatsystem.” (Ej infört än och nu är formuleringen ”…behov av en utökad anskaffning av personlig utrustning”.)

Ambitionsnivån för stridsledningssystem på bataljonsnivå, stridsledningssystem för bataljon (SLB), med tillhörande system sänks och ett färre antal förband utrustas med systemet.” (I årets underlag inleds integreringen av dessa i bedömt tre bataljoner)

Ubåt typ Gotland genomgår halvtidsmodifiering. Ubåt typ Södermanland ersätts då den når full livslängd av nästa generation ubåt (NGU).” (Många halvtidsmodifieringar blir det i planerna, för nu ska den göras efter 2020. I årets underlag föreslås byggnationen av NGU inledas och införandet efter 2020)

Korvetter, vedettbåtar och alla bevakningsbåtar vidmakthålls.” (Korvetterna HMS Stockholm och HMS Malmö blir vedettbåtar, bevakningsbåtarna har redan utgått)

Förmåga att påverka mål på marken begränsas då ny bomb, Small Diameter Bomb (SDB), inte anskaffas och bombkapsel 90 avvecklas. Ersättningsvapen för att möta det operativa behovet utreds.” (SDB anskaffades, men robot för markmål ryms som sagt inte ens i äskanderamen.)

Stridsflygdivisionerna reduceras och omstruktureras personellt med en minskad uthållighet som en direkt konsekvens.” (Nu heter det ”Stridsflygdivisionerna omorganiseras för att med bibehållen förmåga reduceras i antal som en anpassning till införandet av JAS 39E.” Detta innebär ett bevarande av fredsbaser (en div/flottilj) på bekostnad av operativ handlingsfrihet.)

Till detta kommer brister under flera år i övningsintensitet och komplexitet liksom en reparationskö på 1000 fordon enligt GD FMV. Vi får hoppas att dessa fordonsbrister, som motsvarar kring 10 bataljoner, är uttagna i de oövade förbandsenheterna.

…………………………

Om riskerna i omvärlden ökar, vilket är min bedömning att så kommer ske fortare än vad samhället befarar, så kommer de operativa behoven att öka ytterligare. Ju större klyftan blir mellan behoven och förmågan, desto farligare lever vi. Vi behöver en ansiktslyftning av försvarsmågan, och den kan bara ske om vi lyfter oss själva i håret.

Den beska smaken av dålig kvalitet varar mycket längre än det låga prisets sötma

Mer av samma skribent