Avdelning V beslöt vid sammanträde den 19 september 2018 att låta det tidigare aviserade avdelningsmötet den 3 oktober i stället vara ett arbetsmöte (workshop) för diskussion om projektet SES (Säkerhet i morgondagens Europa – svenska perspektiv), delprojekten Säkerhetspolitik och Civilt försvar, i de delar som vetter mot avdelning V.

Projektet SES har tidigare presenterats i avdelningen. Frågor av gemensamt intresse har också diskuterats i möten mellan presidierna i avdelningarna V och VI. Även i andra sammanhang har projektet berörts. Några av de element som framkommit i processen fram till dags dato redovisas i närslutna bilagor. Av lätt insedda skäl har inga försök gjorts att strukturera det härmed översända materialet.

Jag vore tacksam om de ledamöter som avser delta i arbetsmötet den 3 oktober 2018, kl. 14:30–16:30, på Försvarshögskolan, Drottning Kristinas väg 37, meddelar detta till undertecknad via epost th.horberg@gmail.com.

 
Enligt uppdrag

Thomas Hörberg
Sekreterare

Bilagor (utsänds via epost)

 • Bil. 1 Ansökan om stöd till forskning och studier om totalförsvarets fortsatta utveckling; Säkerhet i morgondagens Europa – Svenska perspektiv [den till Marianne och Marcus Wallenbergs stiftelse insända ansökningshandlingen]
 • Bil. 2 Inför projektet ”Efter KV21” [utdrag ur promemoria]
 • Bil. 3 PM Körlof Några idéer till delprojekt inom avdelning V vad avser fortsättning på KV21
 • Bil. 4 PM Herolf Säkerhet i morgondagens Europa (SES)
 • Bil. 5 PM 2018-09-13 Lundgren Ny nationell säkerhetsstrategi
 • Bil. 6 Protokoll fört vid SES sammanträde den 12 september 2018

   
  Sändlista:
  avdelningens ledamöter