I veckan kom så Regeringens anvisningar till Försvarsberedningen. De viktigaste beskeden i dessa var att inriktningen från 2009 skall fullföljas. Meningen;

”Det inkluderar bland annat en insatsorganisation med omedelbart gripbara förband, tillgängliga utan föregående återtagning, utformade, resurssatta och övade för sina uppgifter.”;

är upphov till en hel del av gnisslet i debatten. Vi som vet vad ett omedelbart gripbart förband är, kan inte förstå hur dessa ska skapas med de beslutade resurserna i form av personal och materiel. En konkretisering av denna förmåga skulle underlätta förståelsen och möjligheterna att mäta måluppfyllnad.

Passagen om att överväga justeringar i personalförsörjningen öppnar för att förändra viktningen mellan tidvis tjänstgörande och kontraktsanställda. Här finns onekligen en del problem att ta tag i. Officersrekryteringen är allvarligast på lång sikt, rekryteringen av de tidvis tjänstgörande har startat på två cylindrar.

När de gäller de kontraktsanställda har ansvariga hela tiden påpekat de fantastiska ansökningssiffrorna och försäkrat att de tidigare avgångssiffrorna kommer rättas till. Det varade till häromdagen, då Ekot berättade att dessa nu var 35 % vid GMU och att denna ska förlängas en vecka för att få ned dessa siffror.

Beredningen ska redovisa bedömda kostnader för sina förslag och föreslå effektiviseringar för att möta de eventuellt ökade kostnader beredningens förslag kan innebära. Detta tillsammans med slutrapporteringstiden 31/3 2014 indikerar att det inte kommer att bli tal om några återställare inom försvarspolitiken, den gamla försvarspolitiken vill säga. Datumet och formuleringarna om kostnader talar för att de största partierna är överens om att politikområdet inte ska störa valrörelsen och ta utrymme för andra reformer.

…………

Under tiden….på en annan plats och i en annan tidzon sätter Ryssland igång den största övningen på flera decennier. Siffror upp till 160 000 deltagande soldater mobiliserade på ett drygt dygn har försvarsminister Shoigu rapporterat. Det kan finnas inslag av viss uppblåshet i dessa tal, men även om vi konservativt nöjer oss med 100 000 + , så är det en övning i samma skala som under Sovjettiden. En nivå som Försvarsberedningen så sent som för sex veckor sedan hävdade att det är långt kvar till.

Övningen var givetvis hellar inte föranmäld enligt Wiendokumentet som är en förtroendeskapande åtgärd. Där passerar anmälningsplikten vid övningar över 9000 soldater och den ska göras 42 dagar i förväg. [Edit:Enl artikel 41.1 i WD 2011 behöver ingen förvarning ges om inte trupperna känner till övningen. Anmälan ska då göras när övningen börjar. Så formalistiskt är det inte fel, om anmälan gjordes vid denna tidpunkt. Det är emellertid inte särskilt förtroendeskapande att dra igång en övning av denna omfattning utan förvarning.]

Om det kan vara till någon vägledning, så kunde inte UD eller FM först svara när jag frågade när den senaste (sista) gången var som Sverige gjorde en anmälan enligt reglerna. Efter resonerande med Rustningskontrollavdelningen kom vi fram till att det sannolikt var Orkan 1993, då 30 observatörer bjöds in från 16 olika länder för att observera våra styrkor.

Dessutom har det ryska finansdepartementet lagt sitt budgetförslag för tiden till 2016, vilket innebär att mer än var femte skattekrona kommer att gå till de väpande styrkorna. Dessa kommer att användas till att rätta till de brister som beredskapsövningarna påvisar och för att fullfölja planen om en modern, välövad krigmakt med högt teknikinnehåll kring 2020.

Det innebär att vi nu har sett fem indikatorer i negativ riktning när det Rysslands militärstartegiska utveckling:

1. Lösa konflikter med väpnad makt i Georgien 2008 (Politisk indikator – avsikt)
2. Våldsam satsning på upprustning. De inflationsrensade siffrorna för 2015 motsvarar 0,41 Sovjet. (Politisk indikator – avsikt)
3. Kontinuerliga beredskapsövningar som inte anmäls enligt WD (Politisk/militär indikator – avsikt/förmåga)
4. Inget informationsutbyte enligt CFE-avtalet, som ju är ett juridiskt bindande dokument (Politisk/militär indikator – avsikt)
5. Förmåga att inom loppet av 24 h mobilisera och förflytta över 100 000 soldater (Militär indikator – förmåga)

…………

De (bort)förklaringar av det förändrade ryska beteendet som förekommer från våra ansvariga övertygar inte längre.
Det finns också mycket allvarliga signaler om bristande måluppfyllnad när det gäller vår egen förmåga som också behöver åtgärdas.

För att komma ur detta bör vi i samband med den nya analysen från Försvarsberedningen lägga ned Insatsorganisation 14 och skapa något nytt. Den är framtagen mot en annan insatsprofil, den är underfinansierad och den är inte dimensionerad för stabilitet i närområdet med ett Ryssland som skaffat sig betydligt högre militär förmåga om några år.

För att ge underlag till Försvarsberedningen skulle jag också vilja se Sveriges Riksdag tidigt under 2014 pröva den svenska beredskapen i en övning. Riksdagen skulle kunna besluta om en anslagspost på låt oss säga 50 miljoner för att mobilisera och förflytta 8 000 soldater i en alarmövning. Riksrevisionen med stöd av pensionerade officerare skulle kunna kontrollera genomförandet, framförallt när det gäller logistikkedjan och vår förmåga att förflytta förband till del av ett operationsområde.

……..

Se även: OA Jonsson, Skipper, Wiseman och Jägarchefen

Dagens Nyheter