DDKKHH och Republiken Finlands president flankerade av KKrVA ämbetsmän. Foto: Fredrik Hessman.

Det blev en värdig och stilfull högtidsdag där Finlands president Sauli Niinistö höll högtidstalet. Belöningar och medaljer delades traditionsenligt ut vilket skedde i närvaro av vår Förste hedersledamot Kronprinsessan Victoria med make Prins Daniel.

President Niinistö inledde med att framhålla den stora betydelse som samarbetet mellan våra båda länder har för den samlade säkerheten i norra Europa. Dessa skapar respekt och inger förtroende. Presidenten pekade dock på betydelsen av utökade satsningar också på andra områden. En angelägen fortsättning vore att ha en gemensam krisplanering för våra länder ävenledes inom ramen för civilt försvar. Inte minst Covid-pandemin har visat på detta behov. Presidenten menade vidare, att det redan djupa säkerhetspolitiska samarbetet Finland – Norge – Sverige borde utvecklas vidare.

Under högtidsdagen utdelades sex belöningar och medaljer till personer som gjort värdefulla insatser inom Akademiens verksamhetsområden samt medaljer till två ledamöter för deras framstående arbete inom Akademien.

Ulrik Franke. Foto: Fredrik Hessman

Ulrik Franke. Foto: Fredrik Hessman

Tekn dr Ulrik Franke har som vinnare av 2020 år tävling om bästa skriftliga arbete tilldelats Kung Krigsvetenskapsakademiens belöningsmedalj i silver, 8.storleken, samt 15 000 kronor ur Lars och Astrid Albergers stiftelse för skriften Lärdomar från 1863.

Magnus Thylin. Foto: Fredrik Hessman

Magnus Thylin. Foto: Fredrik Hessman

Förvaltare Magnus Thylin har tilldelats Kungl Krigsvetenskapsakademiens belöningsmedalj i silver, 8.storleken samt 30 000 kronor ur Lars och Astrid Albergers stiftelse för förtjänstfulla insatser inom akademiens verksamhetsområde.

Thylin har genom en helhetssyn kombinerat med ett stort kunskapsdjup utvecklat telekrigsfunktionen till att omfatta hela det elektromagnetiska spektrumet och dess olika applikationer. Det har resulterat i en uppdaterad syn på telekrig inom marinen och utvecklat vapengrenens taktik på både fartygs- och stabsnivå.

Thylins arbete har även bidragit till att utveckla samarbetet mellan vapengrenar och myndigheter. Han har visat prov på ett framstående nätverksbyggande, där målet varit att höja kvaliteten på det arbete han oförtrutet lägger ner på att göra Sverige säkrare.

Fredrik Hesselman. Foto: Fredrik Hessman

Fredrik Hesselman. Foto: Fredrik Hessman

Överstelöjtnant Fredrik Hesselman har tilldelats Kungl Krigsvetenskapsakademiens belöningsmedalj i silver, 8.storleken samt 30 000 kronor ur Lars och Astrid Albergers stiftelse för förtjänstfulla insatser inom akademiens verksamhetsområde.

I december 2017 fastställdes en amfibiestudie som ligger till grund för framtidens amfibiebataljoner med målbild 2030. Den ska som styrdokument inrikta ett mer än tioårigt utvecklingsarbete.

Hesselman har genom sitt personliga engagemang och sin djupa system- och funktionsförståelse kompletterat med sin militära professionalism omsatt studiens teoretiska innehåll till ett nu pågående utvecklingsarbete.

Den teoretiska produkten omsätts nu under Hesselmans ledning i praktiskt arbete och synbara resultat. Utveckling omfattar såväl amfibiebataljonens taktik som stridsteknik, organisation, personalförsörjning och materiella omsättning. Hesselmans insatser har en mycket stor betydelse för det hittills goda resultatet.

Michael Rosenquist. Foto: Fredrik Hessman

Michael Rosenquist. Foto: Fredrik Hessman

Major Michael Rosenqvist har tilldelats Kungl Krigsvetenskapsakademiens belöningsmedalj i silver, 8.storleken samt 30 000 kronor ur Lars och Astrid Albergers stiftelse för förtjänstfulla insatser inom akademiens verksamhetsområde.

Rosenqvist har under många år bidraget till att utveckla den militära flygutbildningen. Arbetat har karaktäriserats av en vetgirighet och ambition utöver vad tjänsten kräver. Han har ifrågasatt etablerade sanningar, vilket bidraget till att utveckla utbildningen i en tid av tillväxt och förändring. Hans långvariga och idoga arbete har resulterat i en nu fastställd utvecklingsplan för den militära flygutbildningen och dess förändring kommande decennium. På vägen mot denna plan har han också högst väsentligt bidragit till anskaffningen av ett nytt enkelt skolflygsystem och lagt grunden för framtida anskaffning av mer avancerade skolflygsystem.

Lars Gyllenhaal. Foto: Fredrik Hessman

Lars Gyllenhaal. Foto: Fredrik Hessman

Författaren Lars Gyllenhaal har tilldelats Kungl Krigsvetenskapsakademiens belöningsmedalj i guld, 8.storleken för framstående gärning inom akademiens verksamhetsområde.

Gyllenhaals forskning och skriftställarskap har varit och är av stor betydelse för vår förståelse av och kunskap om villkoren för vårt lands säkerhetspolitik, igår, idag och i morgon. Han började skriva i mitten av 1980-talet och har publicerat artiklar om försvar och olika militärhistoriska teman i dagspressen liksom i en rad svenska försvarsrelaterade tidskrifter och populärhistoriska tidskrifter. Debuten som militärhistorisk författare skedde 1999 med boken Slaget om Nordkalotten, i vilken han var medförfattare. Temat Nordkalotten/Arktis har återkommit i flertalet böcker, radio- och TV- produktioner som Gyllenhaal medverkat i. Antalet böcker där Gyllenhaal varit medförfattare respektive som han själv författat har hunnit bli arton till antalet. Förutom detta har han bidragit till flera regionhistoriska årsböcker.

Michael Sahlin. Foto: Fredrik Hessman

Michael Sahlin. Foto: Fredrik Hessman

Ledamoten, ambassadör Michael Sahlin har tilldelats Kungl Krigsvetenskapsakademiens belöningsmedalj i guld, 8.storleken för framstående arbete inom akademien.

Sahlin har under åren 2016 – 2020 varit ordförande för avdelningen för Säkerhetspolitisk vetenskap. Utöver sitt ordförandeskap har han bidragit till att Akademien uppmärksammats inom det säkerhetspolitiska området. Han har som delprojektledare inom projektet SES (Säkerhet i morgondagens Europa – Svenska perspektiv) medverkat till ett antal värdefulla bidrag som möjliggör ett bra slutresultat för projektet. På Akademiens hemsida informerar han månatligen om det säkerhetspolitiska läget vilket han också gjort under presidiets sammanträden. Han har vid flera tillfällen i ett antal år ställt upp som föreläsare från akademien, bland annat under Försvarforums seminarier runt om i landet.

Thomas Engevall. Foto: Fredrik Hessman

Thomas Engevall. Foto: Fredrik Hessman

Ledamoten, konteramiral Thomas Engevall har tilldelats Kungl Krigsvetenskapsakademiens belöningsmedalj i guld, 8.storleken för framstående arbete inom akademien. Engevall har under åren 2011 – 2020 verkat som vald ledamotsrevisor inom akademien. Han har som sådan lagt ner ett ambitiöst arbete i att granska akademiens verksamhet genom flitig närvaro vid akademiens sammankomster samt genom studier av protokoll från akademisammankomster, presidium och förvaltningen av Lars och Astrid Albergers stiftelse. I väl genomarbetade promemorior, med akademiens stadgar som grund, har han pekat på brister och kommit med väl underbyggda förslag på hur verksamheten bör förbättras, vilka i mångt och mycket bidragit till att den utvecklats.

Författaren är direktör och ledamot av KKrVA.