Akademien har lämnat in ett yttrande över ”Betänkande av utredningen om civilbefolkningens skydd vid höjd beredskap” (SOU 2022:57) samt över promemorian ”Tillfällig åtgärd för att underlätta försvarsövningar under särskilda förhållanden” (Dnr KN2023/00937).

Beträffande utredningen om civilbefolkningens skydd ställer sig KKrVA bakom huvuddelen av utredningens förslag. I vissa delar finns dock, enligt KKrVA, oklarheter som väcker frågor och tveksamhet. Det finns också frågor om bland annat skydd mot kemiska stridsmedel som i stort saknas helt i betänkandet. Vidare finner KKrVA det ytterst angeläget att regeringen snarast fattar beslut i syfte att höja kapaciteten inom det civila försvaret då allt för långsam takt i återuppbyggnadsarbetet utgör ett säkerhetspolitiskt risktagande. KKrVA synpunkter återfinns i det inlämnade yttrandet som kan läsas i sin helhet här.

Beträffande promemorian om underlättandet av försvarsövningar ställer sig KKrVA helt bakom promemorians förslag. Yttrandet kan läsas här.