Pristagarna efter att ha mottagit sina belöningar av Prins Carl Philip. Foto: Cecilia Liljeton

Kungl. Krigsvetenskapsakademien belönar betydelsefulla samhällsinsatser med medalj och penningbelopp ur Lars och Astrid Albergers Stiftelse för Främjandet av Sveriges Försvar.

Vid Akademiens Högtidsdag 13 november 2023 belönades Anders Persson, Fortifikationsverket, Sebastian Fredriksson, Fortifikationsverket, Pernilla Hultén, Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, Joakim Paasikivi, Försvarshögskolan, samt Jens Corsman, Försvarets radioanstalt, med Akademiens belöningsmedalj i silver 8. storleken jämte penningbelöningar ur Lars och Astrid Albergers Stiftelse. Belöningarna presenterades av HKH Prins Carl Philip.

Utvecklingsledaren Anders Persson har varit mycket drivande i utveckling av fortifikatoriskt skydd, bl a mot mycket stora sprängladdningar, i samarbete med internationella partners.

Projektledaren Sebastian Fredriksson har varit nyckelperson i att driftsätta Musköbasen och skapa den förmåga Marinstaben behöver.

Handläggaren Pernilla Hultén har med sitt goda ledarskap säkrat att den civila beredskapen blivit en angelägenhet för alla frivilliga försvarsorganisationer, vilket markant ökat möjligheten för dessa att bidra till ett säkrare samhälle.

Överstelöjtnant Joakim Paasikivi har med ett stort personligt engagemang och vederhäftig militär kunskap gjort en utomordentlig insats att förklara och kommentera det obegripliga på ett begripligt sätt för den svenska allmänheten.

Systemutvecklaren Jens Corsman har genom sina insatser inom systemområdet vid FRA på ett avgörande sätt bidragit till att stärka försvarsunderrättelseförmågan och därigenom stärkt Sveriges säkerhet och integritet, något som är särskilt värdefullt i rådande omvärldsläge.