Kungliga Krigsvetenskapsakademiens avdelning för Luftkrigsvetenskap (III), tillsammans med Avdelningen för Lantkrigsvetenskap (I) och Sjökrigsvetenskap (II), inbjuder ledamöter i Kungliga Krigsvetenskapsakademien samt anställda och elever vid Försvarshögskolan till seminarium kring begreppet ”Tröskeleffekt”.

Seminariet genomförs på Försvarshögskolan (Sal N304, sluten del) onsdagen den 12 oktober 2016 kl. 1300-1500. Föranmälan krävs till claes.bergstrom@hotmail.com senast måndagen 10 oktober 2016, omfattande namn, avdelningstillhörighet, personnummer och telefonnummer. Anmälan i FHS reception senast 1250. Efter seminariet genomförs ”eftersits” i FHS officersmäss, med alkoholfri förtäring. Av anmälan ska även framgå om deltagande i ”eftersits” önskas.

Tröskeleffekt: Säkerhetspolitikens yttersta syfte är och bör vara att värna medborgarna och landets suveränitet, frihet och oberoende. Med det syftet som grund behöver Sveriges försvarspolitiska mål även nu formuleras i termer av en situationsanpassad avhållandedoktrin, byggd på en trovärdig förmåga att möta militär aggression på olika nivåer, vilket får en möjlig motståndares potentiella nettovinster att te sig alltför små i sitt vidare strategiska sammanhang – en tillräcklig tröskelförmåga.

Tröskelförmåga och tröskeleffekt är begrepp som använts flitigt under senare år, bl a i Försvarsmaktens perspektivstudie 2013 tjugotvå gånger, och i Försvarsberedningens säkerhets- och försvarspolitiska rapporter från 2013 och 2014 fyra respektive fem gånger. Men vad avses egentligen? En mer precis definition kan vara på sin plats. Och vad innebär tröskeleffekt för utvecklingen av Försvarsmakten i allmänhet och de olika stridskrafterna i synnerhet? Och hur kan begreppet uppfattas utanför Sverige?

I seminariet deltar representanter för FOI, KKrVA avd I, II och III, samt Kungliga Örlogmannasällskapet. Moderator är Stefan Ring, tidigare generalsekreterare i Allmänna Försvarsförening och medlem av KKrVA avdelning för Luftkrigsvetenskap.

 
Varmt välkomna,

Jan Andersson
Ordförande KKrVA avd för III (Luftkrigsvetenskap)

Magnus Liljegren
Projektledare Tröskeleffekt för avd III