Akademien sammanträder onsdagen den 23 april 2014 mellan kl. 16.30 och ca 19.00 i Sverigesalen på Försvarshögskolan, Drottning Kristinas väg 37.

Utomstående inbjuds till öppna delen.

Anmälan krävs och sker här »

ÖPPEN DEL

  1. Akademisammankomsten öppnas.
  2. Ledamoten Jan Thörnqvist håller sitt inträdesanförande under rubriken ”En ny huvudkurs för marinen?” – Försvarsmakts- och försvarsplanering ur ett marint perspektiv – vilka marina förmågor behövs i en framtida försvarsmakt?

Mot bakgrund av den pågående försvarsdebatten i Sverige lägger ledamoten Jan Thörnqvist i sitt inträdesanförande ett marint perspektiv till försvarsdebatten och diskussionen om vår försvarsplanering. Han belyser och diskuterar här de marina övergripande förmågorna och deras framtid kopplat mot utvecklingen i vårt närområde samt tills idag givna uppgifter och inriktningar till Försvarsmakten. Författaren efterlyser och uppmanar till en bredare debatt om försvarets uppgifter, nationella och internationella, inkluderat de förmågor som krävs under hela insatsspektrumet. från fred till incidenter, hot mot sjöfart och marin infrastruktur, terroristangrepp, kriser, konflikter, väpnade attacker och krig. Baserat på en bakgrund av nuvarande uppgifter och direktiv som givits till Försvarsmakten av regeringen, Försvarsberedningens analys, våra marina operativa koncept tillsammans med situationen, utvecklingen, miljön och militärgeografin i Östersjöregionen, beskrivs den svenska marinens samtliga uppgiftsrelaterade förmågor vilka krävs för att lösa de nuvarande sjöoperativa uppgifterna.

Sammanfattningsvis diskuterar författaren relevansen av de övergripande marina uppgiftsrelaterade förmågorna i den svenska marinen och om det finns ett behov av att göra större eller mindre förändringar i några avseenden. I detta sammanhang avslutar författaren också med att ge sina egna åsikter om hur de bärande och övergripande svenska marina förmågorna och systemen bör vidmakthållas och utvecklas för att på bästa sätt möta framtida krav.

Jan Thörnqvist är konteramiral och marinchef.

  1. Ledamoten Pär Blid håller sitt inträdesanförande under rubriken Rysk militär beslutsfattning på operativ nivå”.

Anförandet bygger på ledamoten Blids erfarenheter som elev vid Ryska Generalstabsakademin (f.d. Vorosjilovakademin). Huvudämnet under hans studier vid akademin var operationskonst och i anförandet har han för avsikt att försöka beskriva beslutsprocessen i en rysk operativ stab (armé) när en operationsplan utarbetas. Han kommer för att sätta ämnet i sitt sammanhang även att belysa den ryska synen på operationskonsten som del av krigskonsten och dess innehåll. För att ytterligare närma sig kärnan för anförandet fortsätter han sedan med att ur rysk synvinkel definiera begreppet ledningssystem för att därefter komma in på själva beslutsfattningen och dess viktigaste resultat – operationskartan. Slutligen skissar han något om utveckling av metodiken för operativ beslutsfattning och försöker komma fram till några slutsatser.

Pär Blid är överste och tjänstgör vid Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten.

PAUS ca 17.45 (Öl/vatten och smörgås)

SLUTEN DEL

  1. Föregående sammankomsts protokoll.
  2. Information om årets inval.
  3. ”Ser vi framför oss en ny järnridå?” Mot bakgrund av krisen i Ukraina och det ryska agerandet förs ett samtal mellan en panel och akademiens ledamöter. Panelen består av ledamöterna Claes Arvidsson, Jan Leijonhielm, Mats Bergquist och med den senare som samtalsledare.
  4. Sammankomsten avslutas.

Björn Anderson

Ständig sekreterare

Sändlista

Ledamöter

Revisorer

Mer av samma skribent