Akademien sammanträder måndagen den 21 maj 2018 mellan kl. 16.30 och ca 19.00 i Sverigesalen på Försvarshögskolan, Drottning Kristinas väg 37.

Utomstående är inbjudna till den öppna delen av sammankomsten.

Avdelningarna sammanträder kl. 15.30 och väljer bland annat sina funktionärer. Lokaler anvisas på plats.

Agenda med samtliga handlingar enligt nedan utsändes digitalt. Handlingarna finns också tillgängliga hos andre sekreteraren.

Efter sammankomsten inbjuds ledamöterna till VÅRBUFFÉ i Försvarshögskolan till ett pris av 100 kronor (erläggs KONTANT på plats). Anmälan sker via formulär: https://kkrva.com/ak-180521

Öppen del

 1. Akademisammankomsten öppnas.
 2. Inträdesanförande av ledamoten Tommy Åkesson, ”Omformningen av Försvaret – Försvarsberedningens bedömningar 1995–2004”.

  Åkesson kommer i sitt anförande att belysa hur Försvarsberedningen lämnat förlag rörande centrala begrepp och utgångspunkter för omformningen av det svenska försvaret 1995–2004. Dessa förslag har fått stora konsekvenser för den svenska försvars- och säkerhetspolitiken och kan till del också förklara det läge det svenska försvaret befinner sig i idag.

 3. Anförande av Försvarsmaktens flygtaktiske chef, brigadgeneral Gabor Nagy, ”Luftstridskrafterna i det nationella försvaret – återtagande och nya krav”.

Paus (ca 18.00 – 18.15)

Sluten del

 1. Protokollet från föregående sammankomst (skickas ut via epost).
 2. Beslut att utse HKH Kronprinsessan Victoria till förste hedersledamot.
 3. Val av nya ledamöter (underlag skickas ut via epost).
 4. Beslut att kalla John Andres Olsen (Norge) som ledamot av akademiens avdelning III.
 5. Val av styresman, andre styresman och skattmästare för perioden 2018–2020. Presidiets förslag enligt utskickat underlag.
 6. Val av ledamot med hög vetenskaplig kompetens i granskningsutskottet 2018–2021. Presidiet förslag enligt utskickat underlag.
 7. Årsredovisning för Akademien inkl. Tibellska fonden och revisorernas berättelse. Presidiet förslag enligt utskickat underlag.
 8. Årsredovisning för Lars och Astrid Albergers stiftelse för stödjandet av Sveriges försvar och revisorernas berättelse. Presidiet förslag enligt utskickat underlag.
 9. Övriga frågor.
 10. Sammankomsten avslutas.

 
Björn Anderson
Ständig sekreterare

Sändlista

Samtliga ledamöter
Revisorer