Akademien sammanträder onsdagen den 20 mars 2019 mellan kl. 16.30 och ca 19.15 på Försvarshögskolan (OBS! Ändring från tidigare aviserad lokal på KTH).

Utomstående är inbjudna till den öppna delen av sammankomsten.

Alla avdelningar sammanträder mellan kl. 15.15 och 16.15 i grupprum på Försvarshögskolan. Bl a ska kandidater för inval prioriteras. Lokaler anvisas på plats.

ÖPPEN DEL

  1. Akademisammankomsten öppnas.
  2. Tankar för dagen – Försvarsmaktens budgetunderlag 2022-22. En lägesbetraktelse av chefen för Ledningsstaben, viceamiral Jonas Haggren.
  3. Projektet SES (Säkerhet i morgondagens Europa – Svenska perspektiv). Lägesrapport från delprojektet Militärt försvar av ledamoten Johan René.
  4. Återuppbyggnad av försvarsförmåga – Tyngdpunkt andra världskriget och efterkrigstiden. En historisk betraktelse av ledamoten Kent Zetterberg.

PAUS ca 18.00 – 18.20 (Önskemål om öl/vatten och smörgås anmäls här.

  1. Grundläggande försvarsförmåga för markstridsfunktionen. En rapport från förra årets arbete av ordförande för avdelning I, ledamoten Jan Mörtberg.

SLUTEN DEL

  1. Protokollet från föregående sammankomst.
  2. Information av ledamoten Henrik Salander om yttrandet över Kärnvapenremissen.
  3. Övriga frågor

 
Björn Anderson
Ständig sekreterare

Sändlista

Ledamöter
FHS
Revisorer