Akademien sammanträder onsdagen den 17 maj 2017 mellan kl 16.30 och ca 19.00 i Sverigesalen på Försvarshögskolan, Drottning Kristinas väg 37.

Utomstående är inbjudna till den öppna delen av sammankomsten.

Avdelningarna sammanträder kl. 15.30 och väljer bland annat sina funktionärer. Lokaler anvisas på plats.

Agenda med samtliga handlingar enligt nedan utsändes digitalt. Handlingarna finns också tillgängliga hos andre sekreteraren samt kan laddas ned på ledamotssidorna » (kräver inloggning).

Efter sammankomsten inbjuds ledamöterna till VÅRBUFFÉ i Försvarshögskolan till ett pris av 100 kronor (erläggs KONTANT på plats). Anmälningstiden är passerad.

ÖPPEN DEL

 1. Akademisammankomsten öppnas.
 2. Inträdesanförande av ledamoten Lars Hedström, ”Utmaningarna att utveckla krisberedskap och totalförsvar för att möta framtidens hot”.
  Hur utvecklar vi krisberedskapen och totalförsvaret för att förstå hotbilden, se de tidiga signalerna, möta komplexiteten, hantera ”gråzonen” samt utöva ledning och samordning? Hur bygger vi förmåga? Vilka krav ställs på ledarskapet?
 3. Ledamoten Lars Nicander reflekterar över senare tids terrorhändelser. Vilka är erfarenheterna och vilka åtgärder vidtas?

PAUS (Ca 17.40 – 18.00)

SLUTEN DEL

  1. Protokollet från föregående sammankomst (mailas).
  2. Val av nya ledamöter (underlag mailas).
  3. Fyllnadsval av andre styresman 2017-2018. Presidiets förslag är ledamoten Jörgen Ericsson.
  4. Val av ledamot med hög vetenskaplig kompetens i granskningsutskottet 2017-2020. Presidiet föreslår omval av ledamoten Bengt Sundelius.
  5. Beslut om nya stadgar. Presidiet har under året omarbetat stadgarna, varvid nuvarande dokument (stadgar och arbetsordning) omarbetats till ett dokument. Presidiets förslag bifogas.
  6. Årsredovisning för Akademien inkl. Tibellska fonden och revisorernas berättelse.

 

    Akademisammankomsten föreslås besluta:

att

       fastställa resultaträkningen omslutande 2.872.133 kronor (Tibell 135.236 kronor)

att

       fastställa balansräkningen omslutande 10.235.415 kronor, (Tibell 2.417.149 kronor)

att

       balansera årets resultat om 4.846.106 i ny räkning, (Tibell 134.102 kronor)

att

      godkänna presidiets förvaltningsberättelse,

att

       lägga årsredovisningen och revisionsberättelsen till handlingarna, samt

att

       bevilja presidiet ansvarsfrihet för 2016.

 

   (underlag mailas)
  1. Årsredovisning för Lars och Astrid Albergers stiftelse för stödjandet av Sveriges försvar och revisorernas berättelse.
   Enligt 15 § Föreskrifter för stiftelsen har akademisammankomsten att besluta om årsredovisningen ska godkännas i befintligt skick.

 

    Akademisammankomsten föreslås besluta:

att

       godkänna årsredovisningen för Lars och Astrid Albergers stiftelse, samt

att

       lägga årsredovisningen och revisionsberättelsen till handlingarna.

 

   (underlag mailas)
 1. Övriga frågor.
 2. Sammankomsten avslutas.

Björn Anderson
Ständig sekreterare

Sändlista

Samtliga ledamöter
Revisorer