Akademien sammanträder onsdagen den 13 september 2017 mellan kl. 16.30 och ca 18.30 i Sverigesalen på Försvarshögskolan, Drottning Kristinas väg 37.

Utomstående är inbjudna till den öppna delen av sammankomsten.

ÖPPEN DEL

 1. Akademisammankomsten öppnas.
   
 2. Redaktören PM Nilsson, vid Dagens industri, framför sina ”tankar för dagen om svensk försvarspolitik”.
   
 3. Inträdesanförande av ledamoten Patrik Gardesten, ”Ledning och beslutsfattning under kris eller väpnat angrepp”.

”Som en konsekvens av en allt mer orolig omvärld, inkluderande ett oberäkneligt Ryssland, krig och katastrofer i vår omvärld med påverkan på vår del av Europa exempelvis genom 2015 års omfattande flyktingströmmar och även i Sverige upplevda terrorangrepp, har arbetet med att höja samhällets förmåga att motstå svåra påfrestningar, som exempelvis under en nationell kris eller krig, påbörjats. Arbetet med att höja totalförsvarsförmågan åligger berörda myndigheter och organisationer och genomförs med hög ambition. Frågan den föredragande ställer är om det finns förutsättningar för en fungerande krishanteringsförmåga när det gäller behovet på ledning, därmed också behovet av beslutsfattning?

Utifrån ett antal givna kriterier är den föredragandes ambition att peka på några av de utmaningar som finns för att kunna utöva ledning och därtill hörande beslutsfattning under en kris eller under ett väpnat angrepp/krig.”

PAUS (ca 17.45 – 18.05)

 1. Ledamoten John Rydqvist, forskare vid Totalförsvarets forskningsinstitut, talar om ”Nordkoreas kärnvapenprogram – utveckling, säkerhetskonsekvenser och framtidsdiskussion”.

”Nordkorea fortsätter att göra framsteg i sitt kärnvapen- och missilprogram. Offensiv testverksamhet och provokativa uttalanden har lett till ökad spänning. Frågor kring den rådande diplomatiska ansatsen och ambitionen att avrusta Nordkorea ställs på sin spets.

Hur framskrider kärnvapenprogrammet? När skall Nordkorea anses ha en operativt verksam arsenal och därmed räknas som de facto kärnvapenstat? Finns det politiska möjligheter att få Nordkorea att backa? Hur skall man tolka reaktionerna som sker nu? Vad blir konsekvenserna regionalt och för de inblandade stormakterna på sikt?

Hur kommer ett kärnvapenbestyckat Nordkorea att agera? Det är några frågor som den föredragande ska ge oss en inblick i.”

SLUTEN DEL

 1. Protokollet från föregående sammankomst (bifogas).
   
 2. Beslut nummer två avseende nya stadgar för Akademien. Det föregående beslutet togs vid akademisammankomsten den 17 maj 2017 (underlag bifogas).
   
 3. Övriga frågor.
   
 4. Sammankomsten avslutas.

 
Björn Anderson
Ständig sekreterare

Sändlista
Samtliga ledamöter
Revisorer