Kallelse / inbjudan

Akademien sammanträder onsdagen den 14 september 2016 mellan kl. 16.30 och ca 19.15 i Sverigesalen på Försvarshögskolan, Drottning Kristinas väg 37.

Utomstående är inbjudna till den öppna delen av sammankomsten.

Anmälan är inte längre aktuellt.

ÖPPEN DEL

 1. Akademisammankomsten öppnas.
 2. Inträdesanförande av ledamoten John Rydqvist, ”Strategiskt starka och samtidigt sköra: krigföring och krigsförberedelser i Asiens och Mellanösterns regionala stormakter”.
 3. Flera av de regionala stormakterna i Asien och Mellanöstern rustar för att garantera sin säkerhet och stärka sitt inflytande. De gör det i en tid om präglas av osäkerhet, maktförskjutning och snabb försvarsteknologisk utveckling. Krigsmakt som politiskt instrument tillmäts stor vikt.

  Samtidigt är flera av dessa stormakters politiska ledarskikt och samhällssystem våldsamt ifrågasatta. Flera är direkt och indirekt inblandade i blodiga och svårvunna lågintensiva krig och konflikter. Pakistan, Iran, Saudiarabien, Turkiet och Egypten utkämpar krig mot terrorism och inbördeskrig hemma och i andra länder, konflikter som också globala stormakter deltar i. Konflikterna i Afghanistan, Irak, Yemen och Libyen har blivit integrerade delar av det pågående stormaktsspelet.

  Med denna försvarsstrategiska komplexitet som utgångspunkt diskuterar föredragshållaren krigsmakt och krigföring som politiskt instrument i några av Asiens och Mellanösterns stormakter. Vad leder den mångdimensionella försvarsupprustningen till i ett större maktpolitiskt perspektiv? Vilka konsekvenser får de pågående låg- och medelintensiva konflikterna för försvarsförmåga och synen på krigföring i ett framtidsperspektiv? Hur och i vilken omfattning påverkar de pågående begränsade krigen hemma och borta risken för stora regionala, högintensiva krig direkt mellan stormakter?

PAUS (Ca 17.20 – 17.40)

SLUTEN DEL

 1. Protokollet från föregående sammankomst (utsänds via epost).
 2. Miniseminarium av delprojektet 4 i KV21, ”Totalförsvaret – hur skall det utvecklas?”

  Medverkande är ledamöterna Björn Körlof, Peter Lagerblad, Bo Richard Lundgren.

  Följande frågeställningar kommer att behandlas: Hur skall det nya totalförsvaret ledas? Hur klarar demokratin Rysslands propagandakrig? Försvarsmakten måste stödjas av ett civilt försvar – hur?

 3. Övriga frågor.
 4. Sammankomsten avslutas.


Björn Anderson    
Ständig sekreterare

 

Sändlista
Samtliga ledamöter
Revisorer