Akademien sammanträder onsdagen den 21 maj 2014 mellan kl. 16.30 och ca 19.15 i Sverigesalen på Försvarshögskolan, Drottning Kristinas väg 37.

Utomstående är inbjudna till den öppna delen av sammankomsten.

Avdelningarna sammanträder kl 15.30 och väljer bland annat sina funktionärer. Lokaler anvisas på plats.

Agenda med samtliga handlingar enligt nedan utsändes digitalt. Handlingarna finns också tillgängliga hos andre sekreteraren.

Efter sammankomsten inbjuds ledamöterna till VÅRBUFFÉ i Försvarshögskolans mäss till ett pris av 100 kronor (erläggs kontant på plats). Anmälan sker på hemsidan alternativt direkt till andre sekreteraren.

ÖPPEN DEL

 1. Akademisammankomsten öppnas.
 2. Inträdesanförande av ledamoten Tommy Petersson, under rubriken ”Luftstridskrafterna inför 2020-talet”
  En för Sveriges närområde historiskt unik positiv säkerhetspolitisk situation ter sig inte längre självklar framgent. Mot bakgrund av detta och den under det senaste året uppblommade försvarsdebatten avser ledamoten Tommy Petersson diskutera vad krigsavhållande tröskelförmåga kan innebära för försvarsmaktsplaneringen i allmänhet och luftstridskrafterna i synnerhet.
 3. Årlig redovisning av Avdelning I. Avdelningen redovisar sin studie ”Arméns utveckling – varför och hur?”  Föredragande är ledamoten Jan Mörtberg m fl.
  Avdelning 1:s studie har sin utgångspunkt i frågeställningen om framtiden för markstridsfunktionen när IO14 knappats längre kan vara målbilden. Vidare är en grund nationellt försvar som Försvarsmaktens huvuduppgift. Därmed inte sagt att de internationella uppgifterna skulle utgå, men den tydliga nationella inriktningen (och förmåga att agera i närområdet) torde komma att påverka hur armén bör struktureras och utbildas. Slutsatserna ur kapitlet Strategisk vindkantring i För Sveriges säkerhet är ytterligare ett ingångsvärde. Sedan beskrivs de olika stridskraftslagens  roll och krav på förmågor i en tänkt konfliktutveckling. Ur detta avsnitt dras slutsatser om de kriterier som sedan ligger till grund för analys av olika strukturer för markstridsfunktionen. Efter det beskrivs och analyseras en armé för framtiden, först i en möjlig utveckling i närtid och sedan en tänkt struktur i en utveckling mot 2030. Slutligen övergår studien till att beskriva tänkta konsekvenser för markstridsfunktionen i de tre alternativa ”ÖB – Perpstrukturer” som redovisades hösten 13 och i ledamoten Diesens presenterade förslag i sitt inträdesanförande. Dessa fyra alternativ analyseras mot de tidigare framtagna kriterierna. Avslutningsvis dras sammanfattande slutsatser för arméns utveckling. I ett särskilt avsnitt diskuteras personalförsörjning respektive teknikutveckling.

PAUS (Ca 18.00 – 18.15)

SLUTEN DEL

 1. Protokollet från föregående sammankomst (bifogas).
 2. Inval och kallande av ledamöter (röstunderlag bifogas).
 3. Styresmannen framför “Tankar mot slutet av dagen – Akademien – Esse non videri?”
 4. Förvaltningsberättelser för Akademien och Lars och Astrid Albergers stiftelse samt revisorernas berättelser (årsredovisningar bifogas).
 5. Beslut om att lägga Akademiens resultat- och balansräkning till handlingarna samt att överföra årets resultat till ny räkning.
 6. Fråga om ansvarsfrihet för presidiet.
 7. Val av styresman, andre styresman, skattmästare, auktoriserad revisor, revisorssuppleant och ledamot i granskningsutskottet (presidiets förslag bifogas).
 8. Övriga frågor.
 9. Sammankomsten avslutas.

Björn Anderson
Ständig sekreterare

Sändlista
Samtliga ledamöter
Revisorer