I tidigare inlägg har jag diskuterat jägarförbanden utifrån olika utgångspunkter. I detta inlägg fortsätter jag diskussionen med jägarförbandens roll och användande inom ramen för multidomäna operationer. Morgondagens svenska armé, är en armé som slåss i en multidomän operationsmiljö, där jägarförband har fortsatt en viktig roll att fylla.

Multidomäna operationer är från början ett amerikanskt koncept som även Nato anammat. Konceptet omfattar gemensamma operationer inom ramen för de moderna domänerna; land, sjö, luft, cyber och rymd. En multidomän operation syftar till att intrigera och samordna dessa domäner för att uppnå en samfälld överlägsenhet gentemot en motståndare. Den stora skillnaden mellan en multidomän och en traditionell gemensam operation är att i stället för att enbart samordna olika militära maktmedel för att nå ett mål, samordnas de militära maktmedlen med icke-militära maktmedel för att uppnå en mer icke-linjär krigföring. Inom ramen för detta används bland annat teknologi så som artificiell intelligens tillsammans med både rymd- och cyberförmågor. Erfarenheterna från det ryska angreppskriget mot Ukraina är att båda sidor, transparent, använder sig av högteknologiska sensorer och vapensystem i syfte att detektera, lokalisera och bekämpa upptäckta mål. Detta innebär att det är svårt att dölja större förbandsverksamhet, något som ställer nya krav på Armén – där flexibilitet och anpassningsförmåga är avgörande.

Jägarförbanden utgör en flexibel förmåga inom ramen för modern krigföring. Detta genom att verka över ytan med små, lättrörliga enheter som uppträder diskret under radiotystnad. Förbandens inneboende uthållighet gör att de kan verka under långt inne på av fienden kontrollerat områden, över hela det operativa djupet.

Förutom att genomföra traditionell jägarstrid över hela det operativa djupet medför det sätt som jägarförbanden är uppbyggda, förutom förmågan att leverera egen verkan, även förmåga att bistå i att framgruppera andra specialiserade förmågor som exempelvis psyops-, cyber- och telekrigsenheter/-förmågor på djupet. Detta medför möjlighet för Armén att genomföra multidomäna operationer på djupet, koordinerat med övriga operationer, vilket bidrar till att nå operativa målsättningar över hela operationsområdet.

I en multidomän operationsmiljö är flexibiliteten, anpassningsförmågan och uthålligheten hos jägarförbanden avgörande för att på djupet kunna utnyttja och samordna de olika domänerna effektivt. Jägarförbanden agerar som en kraftmultiplikator, vilken skapar osäkerhet hos fienden och möjliggör överraskning över flera domäner då jägarförbanden för in multidomäna operationer på djupet.

Författaren är överstelöjtnant och tjänstgör vid Arméstaben.