Inbjudan till akademi­sammankomst


Kungl Krigs­veten­skaps­akademien, i samverkan med Försvars­högskolan, inbjuder till sammankomst onsdagen den 18 maj 2022 mellan kl 16.30 och ca 18.45 i Sverigesalen på Försvars­högskolan, Drottning Kristinas väg 37.

Lärare och studerande vid Försvars­högskolan samt allmänheten är inbjudna till den öppna delen av sammankomsten.

Välkomna!

Björn Anderson
Ständig sekreterare

Program

Öppen del

16.30 Akademisammankomsten öppnas av akademiens styresman, general Sverker Göranson.
16.35 ”Ett nationellt säkerhetsråd för ökad motståndskraft och säkerhet”
Inträdesanförande av ledamoten, riksdagsledamot Pål Jonsson.Hoten mot Sveriges säkerhet är både militära, ekonomiska och politiska till sin karaktär. En flerdimensionell hotbild ställer dock annorlunda och högre krav på att staten och ytterst hela samhället samordnar sina resurser för att uppnå ökad säkerhet och motståndskraft. Ett nationellt säkerhetsråd med berednings- och analys-förmåga direkt underställd statsministern skulle skapa bättre förutsättningar för att uppnå detta. Det nationella säkerhetsrådet måste både ha förmågan att kunna leda regeringens krisledningsarbete samt bedriva långsiktig strategisk analysverksamhet. Det bör ledas av statsministern med understöd av en nationell säkerhetsrådgivare som ansvarar för att koordinera det dagliga operativa arbetet.
17.20 ”Tankar för dagen”
Ledamoten, ambassadör Michael Sahlin reflekterar över det säkerhetspolitiska läget och ledamoten, generalmajor Per Lodin informerar om projektet SES.
18.00 PAUS

Sluten del

18.15 ”Operativ ledning”
Ordförande avdelning I, ledamoten, överste Jan Mörtberg, ger en lägesrapport.
18.30 Akademiangelägenheter enligt särskild kallelse.
Sammankomsten avslutas.