”Säkerhet i morgondagens Europa – Svenska perspektiv”

Torsdagen den 20 februari 2020 kl. 09.00 – 13.00 i Sverigesalen på Försvarshögskolan, Drottning Kristinas väg 37, Stockholm

Vad krävs för att vi ska kunna leva upp till de krav den förändrade och försämrade säkerhetspolitiska situationen i norra Europa innebär?

Akademien genomför sedan 2019 ett treårigt forskningsprojekt som syftar till att utgående från behoven av militära och civila resurser som tecknades i förra projektet, KV21, d v s VAD som krävs av resurser till försvaret, beskriva HUR dessa resurser m m bäst kan och bör nyttjas. Allt ska ses i ett vidare europeiskt perspektiv. Projektets namn är ”Säkerhet i morgondagens Europa – Svenska perspektiv (SES)”. Ett stort fokus ska läggas på den europeiska utvecklingens betydelse för och konkreta inverkan på våra nationella totalförsvarsresursers nyttjande samt hur vi kan bidra till europeisk säkerhet. Att våra samlade resurser främst ska fokusera på det totala försvaret av Sverige innebär inte att vi kan bortse från det intima beroende som finns till andra stater och aktörer som USA, de nordiska länderna, Nato och EU. Vi klarar oss inte själva. Inte nu, inte i framtiden och heller inte sedan lång tid tillbaka.

Varmt välkomna!

Björn Anderson
Ständig sekreterare

Program Vintersymposium 2020

Klockan Omfattning Talare
09:00 Inledning Akademiens styresman,
general Sverker Göranson
09:05 Europeiskt försvarssamarbete efter Brexit
Trender och utmaningar
Björn Fägersten, fil.dr., programchef UI
Julius Liljeström, departementsråd UD
09:45 EU(rope) and the Southern Dimension – Presentation av rapport från projektet SES
Rapporten med fokus på hot och utmaningar
Förberedda kommentarer
Ledamöterna Michael Sahlin och Lars-Erik Lundin
Kaffe
Rapporten, forts: Europa som arena och aktör, ”Europas svar”
Förberedda kommentarer
Ledamöterna Michael Sahlin och Lars-Erik Lundin
11:45 Försvarsindustrifrågor
Inledning
EU:s nya roll
Försvarsindustrins bidrag till europeisk säkerhetspolitik
Ledamoten Jan-Erik Lövgren
Daniel Johansson, FMV EDF-kontoret
Ur SOFF, TBD
12:45 Avslutning
Summering
Inför SES rapporten ”Östdimensionen”
Styresmannen
Ledamoten Michael Sahlin
Anmälan