I samverkan med Försvarshögskolan inbjuder Kungl Krigsvetenskapsakademien till Vintersymposium över ämnet

”Globala trender – två utmaningar för vår säkerhet”

 Torsdagen den 18 februari 2016 kl. 09.00 – 12.30  i Sverigesalen på Försvarshögskolan, Drottning Kristinas väg 37, Stockholm.

Kungl Krigsvetenskapsakademiens vintersymposium arrangeras i år inom ramen för akademiens projekt ”Det framtida slagfältet – Krigsvetenskap i 21.århundradet (KV 21)” och utgör en del av akademiens pågående analys av omvärldsförändringar med påverkan på Sveriges säkerhet. Akademiens ambition är att ge ett svar på frågan ”Innebär nämnda förändringar att det på längre sikt behövs ett nytt säkerhetskoncept för Sverige ledande till en annan inriktning och struktur för svenskt försvar – militärt och civilt?”

I vintersymposiet 2016 redovisar och diskuterar delprojektet 1 (omvärldsutveckling och stormakternas militära tänkande) två viktiga faktorer av synnerligen vikt för omvärldsutvecklingen i ett framtidsperspektiv – klimatfrågan respektive migration. Detta i syfte att dra slutsatser om konsekvenser för europeisk och svensk säkerhets- och försvarspolitisk utveckling. Delprojektet avser sedan att i ett nästa steg tidigt i höst inbjuda till en diskussion om kärnvapens roll som en tredje viktig faktor.

Anmälan krävs och görs här »
 

Varmt välkomna!

Mikael Odenberg
Styresman

 

Program

09.00 Välkomsthälsning av huvudprojektledaren KV21 Frank Rosenius

Inledning
Överste Jan Mörtberg, projektledare KV21 delprojekt 1

Strategiska trender i ett globalt perspektiv
Docent Tomas Ries, ledamot KKrVA

Planetary Boundaries – Global Security Implications
Professor Kevin Noon, Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi, Stockholms universitet

Klimatförändringarnas säkerhetskonsekvenser
Fil dr Malin Mobjörk, Statsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet

10.10 – 10.30 Kaffe

Migration
Lars Hedström, Chef Institutet för högre totalförsvarsutbildning, FHS

Panel: Globala trender, säkerhets- och förvarspolitiska konsekvenser
Moderator: Ledamoten Lena Bartholdson i ett samtal mellan professor Robert Egnell, fil dr Torbjörn Becker, ambassadör Lars-Erik Lundin, fil dr Gudrun Persson och överstelöjtnant Johan Wiktorin samt med de tidigare presentatörerna om de säkerhets- och försvarspolitiska konsekvenserna för Europa, Norden och Sverige. Möjlighet till frågor från auditoriet.

Avslutande kommentarer
Överste Jan Mörtberg, projektledare delprojekt 1

12.30 Symposiet slut