Kungliga Krigs­veten­skaps­akademien inbjuder sina ledamöter och en intresserad allmänhet till vinter­symposium

”Inför SES slutrapport”

Onsdagen den 16 februari 2022 kl. 09.00–12.30 i Sverigesalen på Försvarshögskolan, Drottning Kristinas väg 37, Stockholm.

Akademiens fleråriga forsknings- och studieobjekt SES (Säkerhet i morgondagens Europa – svenska perspektiv) står nu inför att avge en syntes och en slutrapport och kommer under detta symposium att belysa följande områden:

  • Viktiga slutsatser från den sammantagna forskningen inom delprojekten Säkerhetspolitik och Civilt Försvar, samt
  • En redovisning av arbetet med SES slutrapport med preliminära slutsatser.

Akademiens ledamöter har vid detta tillfälle möjlighet att lämna synpunkter av relevans för slutförandet av projektet till projektets ledning, såväl under som även snarast efter sammankomsten.

Projektet avses slutföras under våren och en release av projektets slutrapport är planerat till den 31 maj 2022.

För er som inte har möjlighet att närvara på Försvarshögskolan finns möjlighet att följa symposiet online över akademiens hemsida, både under och efter genomförandet. För deltagande på Försvarshögskolan rekommenderas att vaccin mot Covid 19 tagits.

För att följa symposiet online behövs ingen föranmälan, dock måste man uppge sitt namn och epostadress då man ansluter till själva sändningen.

Varmt välkomna!

Björn Anderson
Ständig sekreterare

Program Vintersymposium 2022

Projektet ”Säkerhet i morgondagens Europa – svenska perspektiv” (SES)

09.00 Symposiet öppnas
Ledamoten, generalmajor Per Lodin, projektledare SES
09.10 Det civila försvaret – behovet av reformering och finansiering
Ledamoten, fd generaldirektör Marie Hafström, delprojektledare
Ledamoten, fd generaldirektör Björn Körlof, underprojektledare
Ledamoten, fd kanslichef Ingemar Wahlberg, medverkande inom underprojektet om det civila försvarets finansiering
10.00 Paus (förfriskningar och smörgås serveras)
10.20 Säkerhetspolitiska utmaningar för Europa och Sverige
Ledamoten, ambassadör Michael Sahlin, delprojektledare
Ledamoten, ambassadör Lars-Erik Lundin
11.00 Vägen framåt för Sverige och Europa – summering och tentativa slutsatser
Ledamoten, ambassadör Lars-Erik Lundin, redaktör SES slutrapport
Ledamoten, överstelöjtnant Gunnar Magnusson, redaktör SES slutrapport
11.50 Diskussion och frågor
Ledamoten, generalmajor Per Lodin, projektledare SES
12.30 Symposiet avslutas